Kinh doanh thương mại (Khối ngành xa)

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ
 • Kinh tế vi mô 
 • Luật kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kinh doanh quốc tế
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
Kiến thức ngành
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Thương mại trong kỷ nguyên số
 • Quản trị bán hàng 
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
Kiến thức chuyên ngành
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị bán lẻ
 • Nghiên cứu Marketing
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Dự án kinh doanh quốc tế
 • Marketing dịch vụ
 • Quản trị dịch vụ
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Marketing trong kỷ nguyên số
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Thực tập tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ: 76 tín chỉ