Chuyên ngành ngân hàng (Ngành tài chính - ngân hàng)

Chương trình được thiết kế phù hợp với chương trình tiên tiến của các trường đại học trên thế giới. Trang bị đầy đủ cho sinh viên kiến thức nền tảng về kinh tế, tài chính - ngân hàng và kiến thức chuyên môn  về huy động vốn, tín dụng, ngân hàng quôc tế, tư vấn tài chính cá nhân… và đồng thời huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc tại các Ngân hàng thương mại,  các định chế tài chính, cơ quan quản lý nhà nước về  tài chính - ngân hàng.  Ngoài ra  người học có cơ hội học tập ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

Người học có văn bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  • Kiến thức giáo dục đại cương: 15 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
  • Kiến thức ngành 15 tín chỉ.
  • Kiến thức ngành 27 tín chỉ.
  • Học phần tự chọn 12 tín chỉ
  • Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
  • Tổng số tín chỉ: 79 tín chỉ

Nắm vững kiến thức chuyên ngành ngân hàng và đưa ra được những giải pháp liên quan đến công việc chuyên môn.

Vận dụng lý thuyết trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính và các kỹ năng thực tế liên quan trong ngân hàng và các doanh nghiệp.

Phân tích phản biện và sáng tạo nhằm đưa ra được những giải pháp toàn diện đối với các vấn đề gặp phải trong hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng.

Đạt trình độ tiếng anh TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.

 Ứng dụng kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn, từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc.

Sinh viên có thể đảm nhận các công việc như: giao dịch viên, chuyên viên về quản lý rủi ro, phân tích tín dụng, quan hệ khách hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý nguồn vốn, tư vấn tài chính, kế toán, chuyên viên tài chính, môi giới, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính tại các NHTM, định chế tài chính, doanh nghiệp.

Hoặc có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.