Ngân hàng (Khối ngành gần, cùng khối ngành)

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

Bắt buộc

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng thương mại
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Ngân hàng đầu tư
 • Ngân hàng quốc tế
Tự chọn
 • Quản trị sự thay đổi 
 • Chính sách tiền tệ
 • Phân tích và định giá chứng khoán
 • Quản trị đầu tư
 • Kiểm toán căn bản
Kiến thức chuyên ngành 
Bắt buộc
 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Luật ngân hàng
 • Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Thanh toán quốc tế
 • Kế toán ngân hàng
 • Quản trị ngân hàng
Tự chọn
 • Hoạch định tài chính cá nhân
 • Bancassurance
 • Quản lý bán hàng tại các định chế tài chính
 • Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa
 • Marketing ngân hàng
 • Fintech trong ngân hàng
 • Quản trị ngân quỹ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ

1. Kiến thức:
1.1 Kiến thức chung
 • Hiểu biết và có thể vận dụng kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
 • Hiểu biết và có thể vận dụng các kiến thức nền tảng về kinh tế học, luật kinh doanh, toán kinh tế, thống kê, nguyên lý kế toán trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Nắm vững các kiến thức tài chính - tiền tệ, thị trường tài chính, maketing, tài chính doanh nghiệp, thuế và các hoạt động khác có liên quan làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên ngành và linh hoạt chuyển đổi ngành học khi cần thiết.
1.2 Kiến thức chuyên ngành
 • Hiểu biết và vận dụng kiến thức về ngân hàng trong các hoạt động huy động vốn, tín dụng, ngân hàng quốc tế, kế toán ngân hàng, quản trị ngân hàng, phân tích rủi ro, đầu tư tài chính, luật chuyên ngành, hoạch định tài chính cá nhân và các hoạt động khác có liên quan.
 • Vận dụng lý thuyết vào nghiên cứu khoa học, thực tiễn và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
 • Có khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới về dịch vụ tài chính- ngân hàng.
1.3 Kiến thức bổ trợ
 • Kiến thức quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán nhằm hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
 • Đạt chứng chỉ TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc trình độ DELF B1 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B2.
 • Đạt yêu cầu về Giáo dục thể chất.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
 • Có chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
2. Kỹ năng:
2.1 Kỹ năng cứng
 • Kỹ năng vận dụng kiến thức tài chính - ngân hàng, kỹ năng chuyên môn ngân hàng vào thực tiễn, từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp.
 • Kỹ năng lập luận, nghiên cứu, tính toán và phân tích dữ liệu, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc.
 • Kỹ năng phân tích và dự báo tác động của các chính sách đối với tình hình kinh tế trong nước và thế giới, xu hướng phát triển của hệ thống ngân hàng và diễn biến của thị trường tài chính.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị, phần mềm hỗ trợ cho công việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
2.2 Kỹ năng mềm
 • Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc hiệu quả theo nhóm, thuyết trình, viết báo cáo.
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 
 • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông thạo trong công việc và nghiên cứu.
3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
 • Trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội. 
 • Hiểu biết, tôn trọng pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
 • Tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, chuyên nghiệp.
 • Năng động, bản lĩnh, cầu tiến và tự tin trong công việc. 
 • Hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và mọi người.