Chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực (Ngành kinh tế)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực được thiết kế trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo của các trường trong top 200 các trường đại học uy tín trên thế giới.
 
Chương trình trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại, khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề Quản lý nguồn nhân lực để hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả nguồn nhân lực trên phạm vi cà nước, vùng lãnh thổ các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và các loại hình doanh nghiệp.
Người học đã tốt nghiệp 1 bằng đại học.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 15 tín chỉ
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 45 tín chỉ
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 70 tín chỉ
Kiến thức chuyên ngành:
 
Có kiến thức về quản lý nguồn nhân lực, lao động, tiền lương.
Có kiến thức về tâm lý học, tâm lý xã hội học và các lý thuyết hành vi được vận dụng trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
Tiếng Anh yêu cầu Toeic tối thiểu 500,
 
Kỹ năng:
 
Có kỹ năng phân tích, đánh giá các mặt liên quan đến quản lý nguồn nhân lực, tổ chức các hoạt động lao động của một tổ chức, kỹ năng quản lý nguồn nhân lực (hoạch định, phỏng vấn tuyển dụng, đào tạo và động viên khích lệ nhân viên…).
 
Thái độ:
 
Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp. Luôn có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cải tiến, sáng kiến, chuyên nghiệp trong công việc.Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui định của cơ quan.
Khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân với tư cách là nhà quản trị, quản lý nhân lực.
Cụ thể sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước Các công việc liên quan đến: Chính sách  tiền lương, lao động, việc làm, thất nghiệp, BHXH, dân số và thị trường lao động, xóa đói giảm nghèo.
Ở khía cạnh doanh nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trên cương vị là Chuyên viên, giám đốc nhân sự, phòng tổ chức - lao động tiền lương của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài.