Quản trị hải quan - Ngoại thương (Khối ngành gần, cùng khối ngành)

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Thương mại quốc tế: lý thuyết và chính sách
 • Luật thương mại quốc tế
 • Thuế quốc tế
 • Nguyên lý quản lý hải quan
 • Nhập môn phân loại thuế quan
 • Di trú quốc tế: chính sách và luật pháp
 • Nguyên lý tài chính và ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Chính sách quản lý và hỗ trợ thương mại
 • Thủ tục hải quan
 • Nhập môn định giá hải quan
 • Nguyên lý kiểm hoá
Tự chọn
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Thương mại điện tử
 • Qui định vận tải hàng hải & hàng không
 • Thuế xuất - nhập khẩu
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Học kỳ doanh nghiệp / Chuyên đề tốt nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ