Chuyên ngành thị trường chứng khoán (Ngành tài chính - ngân hàng)

Chương trình được thiết kế phù hợp với chương trình tiên tiến của các trường đại học trên thế giới. Trang bị đầy đủ cho sinh viên kiến thức nền tảng về kinh tế, tài chính - ngân hàng và kiến thức chuyên môn  về thị trường chứng khoán: phân tích và đầu tư chứng khoán, định giá chứng khoán, luật chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính cá nhân … và đồng thời huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc tại các công ty chứng khoán, các định chế tài chính, cơ quan quản lý nhà nước về  tài chính - ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.  Ngoài ra  người học có cơ hội học tập ở bậc sau đại học trong và ngoài nước.

Người học có văn bằng tốt nghiệp Đại học chính quy.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  • Kiến thức giáo dục đại cương: 15 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

Kiến thức ngành 15 tín chỉ.

Kiến thức ngành 27 tín chỉ.

Học phần tự chọn 12 tín chỉ

  • Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
  • Tổng số tín chỉ: 79 tín chỉ

Nắm vững kiến thức chuyên ngành về công cụ tài chính và các hoạt động trên thị trường tài chính, trên cơ sở đó đưa ra được những giải pháp liên quan đến công việc chuyên môn.

 Có khả năng vận dụng lý thuyết, phân tích phản biện và sáng tạo trong công việc liên quan đến các hoạt động đầu tư, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư  trên thị trường tài chính.

Đạt trình độ tiếng anh TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.

 Ứng dụng kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn, từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc.

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau: chuyên viên môi giới, tài chính; tư vấn tài chính; phân tích và đầu tư; quản lý danh mục đầu tư tại công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ngân hàng thương mại, định chế tài chính, doanh nghiệp … nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.