Chuyên ngành thương mại điện tử (Ngành hệ thống thông tin quản lý)

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 • Kiến thức giáo dục đại cương: 15 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 48 tín chỉ
 • Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 73 tín chỉ
1. Kiến thức:
 • Hiểu những kiến thức nền tảng về kinh tế xã hội, khoa học chính trị và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
 • Hiểu những kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin, công nghệ thông tin phục vụ cho việc triển khai các hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp.
 • Hiểu những kiến thức nền tảng về hoạt động kinh doanh và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường số.
 • Hiểu những kiến thức về nghiên cứu thị trường, tiếp cận thị trường và phân tích nhu cầu, hành vi khách hàng trực tuyến.
 • Áp dụng những kiến thức về phương pháp xây dựng chiến lược và các giải pháp kinh doanh điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
 • Áp dụng những kiến thức về phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai và quản trị các hệ thống thông tin ứng dụng trong thương mại điện tử.
 • Áp dụng những kiến thức về tổng hợp, phân tích dữ liệu và báo cáo quản trị nhằm hỗ trợ ra quyết định trong thương mại điện tử.
1.3 Kiến thức bổ trợ
 • Đạt được sự hiểu biết về môi trường của kinh doanh (pháp lý, thị trường, chính phủ, tâm lý, …)
 • Đạt chứng chỉ TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh) hoặc trình độ DELF B1 (tiếng Pháp), đối với sinh viên phân khoa tiếng Pháp đạt trình độ DELF B2. 
 • Đạt yêu cầu về Giáo dục thể chất.
 • Đạt chứng chỉ giáo dục quốc phòng.
2. Kỹ năng:
 • Thuần thục việc xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử.
 • Thuần thục việc phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin trong thương mại điện tử.
 • Thuần thục việc triển khai và quản trị hoạt động thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
 • Thuần thục việc tổng hợp, phân tích dữ liệu nhằm đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh và ra quyết định trong thương mại điện tử.
 • Thích ứng việc khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 • Thiết lập năng lực ngoại ngữ theo qui định: đạt chứng chỉ TOEIC 500.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 • Khả năng ứng xử có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc.
 • Khả năng ứng xử và trách nhiệm trong làm việc nhóm và hướng dẫn, giám sát những người khác trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Coi trọng giá trị và có tư cách đạo đức tốt trong công việc và cuộc sống