Tiếng Anh thương mại (Khối ngành xa)

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 6 tín chỉ
 • Đại cương văn hóa Việt Nam
 • Dẫn luận ngôn ngữ học 
 • Tiếng Việt thực hành
 • Tin học trong kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Ngữ âm -  m vị học 
 • Từ vựng học 
 • Ngữ nghĩa học 
 • Hình thái - Cú pháp học 
 • Văn hóa Anh - Mỹ 
 • Kỹ năng TATM4 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 4)
 • Kỹ năng TATM5 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 5)
 • Kỹ năng TATM6 (Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc 6)
 • Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh 
 • Quản trị học
Kiến thức chuyên ngành bổ trợ
 • Marketing căn bản
 • Quản trị kinh doanh quốc tế 
 • Luật Kinh Doanh
 • Quản trị nguồn nhân lực  
 • Quản trị xuất nhập khẩu  
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa 
 • Biên dịch thương mại 
 • Kỹ năng Viết học thuật
Tự chọn
 • Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn 
 • Tiếng Anh chuyên ngành Luật 
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 81 tín chỉ