Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông

Chương trình đào tạo đội ngũ thạc sĩ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu được vai trò quan trọng của thông tin và công nghệ truyền thông trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, có khả năng nhận diện các dạng thông tin, biết thiết kế các mô hình kiến trúc thông tin và xây dựng chiến lược nội dung số, đồng thời có thể sử dụng các phương pháp khoa học dữ liệu và công nghệ tính toán hiện đại nhằm đánh giá hiệu quả của các mô hình thông tin đã thực hiện hoặc dự báo chiến lược nội dung số sẽ triển khai trong tương lai.

Người học đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành/chuyên ngành gần.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học
 • Tiếng Anh

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ

 • Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung
 • Truyền thông Marketing
 • Phân tích dữ liệu
 • Thống kê máy học
 • Khai phá dữ liệu nâng cao
 • Phân tích dữ liệu mạng xã hội 
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Tự chọn

 • Biểu diễn trực quan dữ liệu 
 • Big data và ứng dụng
 • Máy học và kinh tế lượng 
 • Phân tích marketing số
 • Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh
 • Tính toán hiệu suất cao
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị chiến lược

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 61 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Có sự hiểu biết về vai trò của thông tin và công nghệ truyền thông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số.
 • Có kiến thức chuyên sâu về khai thác và phân tích dữ liệu để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ thuật số.
2. Kỹ năng
 • Có khả năng xây dựng và triển khai các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp trên môi trường số.
 • Có khả năng ứng dụng các phương pháp thống kê, máy học để đo lường hiệu quả giải pháp thông tin và chiến lược nội dung của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Có khả năng phân tích dữ liệu mạng xã hội và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.
 • Có khả năng khai phá dữ liệu trong kinh doanh và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Nhà chiến lược về truyền thông số (Digital or Social Media Strategist)
 • Nhà thiết kế thông tin số (Information Designer)
 • Nhà phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Business Data Analytics)
 • Nhà tổ chức, phân tích cộng đồng trực tuyến (Online Community Organizer/Analyst)