Kế toán

Chương trình thạc sĩ kế toán hướng ứng dụng với mục tiêu đào tạo các chuyên gia có năng lực lãnh đạo, có kiến thức trình độ cao để quản trị doanh nghiệp, thiết kế và kiểm soát các hoạt động kế toán, hoạch định nguồn lực tài chính ở các tổ chức có trình độ quản trị hiện đại, quy mô lớn, đa quốc gia. Chương trình thạc sĩ kế toán hướng nghiên cứu giúp người học có thể giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cũng như có năng lực nghiên cứu, phát triển những tri thức mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Tất cả ứng viên đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán hoặc đã tốt nghiệp cử nhân thuộc các chuyên ngành khác có thể chuyển đổi.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 10 tín chỉ

 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán

Kiến thức chuyên ngành 

 • Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
 • Kế toán tài chính cao cấp 1
 • Kế toán tài chính cao cấp 2
 • Kế toán quản trị cao cấp
 • Hệ thống thông tin kế toán cao cấp
 • Kế toán công nâng cao
 • Kiểm toán cao cấp
 • Quản trị chiến lược
 • Điều tra gian lận trong kế toán
 • Thiết kế nghiên cứu kế toán

Tự chọn

 • Lý thuyết kế toán
 • Kế toán quốc tế
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp 
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Hợp nhất, sát nhập và cấu trúc doanh nghiệp
 • Quản trị chất lượng
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Công cụ phái sinh và quản trị rủi ro
 • Thuế doanh nghiệp

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học, ngoài kiến thức chuyên ngành, người học được trang bị kỹ năng viết báo cáo, hình ảnh hoá dữ liệu, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khai thác dữ liệu lớn, từ đó có thể đóng vai trò là chuyên gia tư vấn, nghiên cứu độc lập về kế toán, kiểm toán hoặc tham gia ở vị trí cấp quản lý tại phòng kiểm toán độc lập, phòng lập kế hoạch, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro, hoặc tham gia vào ban quản lý cấp cao... trong doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức công của Nhà nước.