Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe

Chương trình đào tạo các nhà phân tích ứng dụng và quản trị trong lĩnh vực quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe với những khả năng: Nắm vững những kiến thức chuyên môn về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học và quản trị học ứng dụng trong phân tích các mối quan hệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách nhằm tìm ra bằng chứng hỗ trợ ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe. Biết cách vận dụng một cách hợp lý và sáng tạo kiến thức chuyên môn vào tình huống thực tế để đưa ra giái pháp tối ưu.

 • Những người đang làm việc trong thị trường chăm sóc sức khỏe như các bệnh viện, cơ sở y tế muốn trang bị những kiến thức về quản lý và điều hành tổ chức y tế đặc thù.
 • Những người công tác trong lĩnh vực quản lý y tế các cấp.
 • Những người làm việc cho các tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe.
 • Những cá nhân muốn làm công việc tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô dành cho y tế
 • Nhập môn dịch tễ học
 • Phương pháp thống kê cho y tế
 • Quản trị chất lượng cơ sở y tế

Tự chọn: 

 • Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật
 • Kinh tế sức khỏe
 • Quản trị nhân lực cơ sở y tế
 • Thẩm định đầu tư dự án y tế
 • Đánh giá dự án y tế công cộng
 • Phân tích kinh tế chính sách y tế
 • Kinh tế dược
 • Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe
 • Tổ chức và quản lý y tế
 • Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe
 • Quản trị tài chính cơ sở y tế

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ
 • Thị trường y tế và chăm sóc sức khỏe: bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp có sản phẩm liên quan đến sức khỏe
 • Cơ quan quản lý y tế các cấp
 • Tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe