Luật kinh tế

Chương trình đào tạo đội ngũ thạc sĩ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu được vai trò quan trọng của thông tin và công nghệ truyền thông trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, có khả năng nhận diện các dạng thông tin, biết thiết kế các mô hình kiến trúc thông tin và xây dựng chiến lược nội dung số, đồng thời có thể sử dụng các phương pháp khoa học dữ liệu và công nghệ tính toán hiện đại nhằm đánh giá hiệu quả của các mô hình thông tin đã thực hiện hoặc dự báo chiến lược nội dung số sẽ triển khai trong tương lai.

Đối tượng tuyển sinh là các học viên đã có bằng cử nhân luật học hoặc có một bằng cử nhân trong các ngành gần hoặc có liên quan phù hợp đối với Luật kinh tế.
 • Đối tượng dự tuyển không phải bổ sung kiến thức: Bao gồm người đã tốt nghiệp đại học ngành luật, luật kinh tế, luật kinh doanh, luật dân sự, luật tài chính-ngân hàng, luật quốc tế từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay tại chức.
 • Đối tượng dự tuyển phải bổ sung kiến thức: Bao gồm người đã tốt nghiệp đại học các ngành: cảnh sát, an ninh, học viện quan hệ quốc tế, cử nhân hành chính, cử nhân quản lý nhà nước, các khối ngành kinh tế, ngoại thương, tài chính và quản trị kinh doanh và các khối ngành khoa học xã hội bao gồm cử nhân báo chí, atriết học, quản lý xã hội, tâm lý học, xã hội học...

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ
 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu luật
 • Luật và Phát triển
 • Luật tài sản
 • Luật kinh doanh so sánh
Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 28 tín chỉ
 • Luật công ty (Nâng cao)
 • Luật sở hữu trí tuệ (Nâng cao)
 • Luật hợp đồng (Nâng cao)
Tự chọn
 • Luật thương mại quốc tế (Nâng cao)
 • Luật đất đai và Môi trường (Nâng cao)
 • Luật lao động và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Hợp tác công tư và cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù
 • Giải quyết tranh chấp kinh doanh
 • Luật đầu tư và kinh doanh bất động sản
 • Sát nhập và mua bán công ty
 • Các tội phạm liên quan kinh tế
 • Tự quản địa phương 
 • Luật đầu tư Quốc tế
 • Luật Thuế Quốc tế
 • Luật Phá sản
Luận văn: 14 tín chỉ
Tổng cộng: 60 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Có sự hiểu biết về vai trò của thông tin và công nghệ truyền thông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số.
 • Có kiến thức chuyên sâu về khai thác và phân tích dữ liệu để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ thuật số.
2. Kỹ năng
 • Có khả năng xây dựng và triển khai các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp trên môi trường số.
 • Có khả năng ứng dụng các phương pháp thống kê, máy học để đo lường hiệu quả giải pháp thông tin và chiến lược nội dung của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Có khả năng phân tích dữ liệu mạng xã hội và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.
 • Có khả năng khai phá dữ liệu trong kinh doanh và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Nhà chiến lược về truyền thông số (Digital or Social Media Strategist)
 • Nhà thiết kế thông tin số (Information Designer)
 • Nhà phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Business Data Analytics)
 • Nhà tổ chức, phân tích cộng đồng trực tuyến (Online Community Organizer/Analyst)