Quản trị kinh doanh

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA) theo hướng ứng dụng  sẽ trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu trong quản trị điều hành doanh nghiệp, cung cấp cho học viên kỹ năng và kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học tiến tiến trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Thông qua quá trình nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, áp dụng phân tích tình huống, nghiên cứu các lý thuyết nền tảng và xu hướng nghiên cứu cập nhật trong từng lĩnh vực chuyên môn, chương trình đào tạo giúp học viên hình thành và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề trong kinh doanh, tổ chức triển khai nghiên cứu độc lập, và phân tích kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị kinh doanh của các tổ chức.

Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 10 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ

 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị điều hành
 • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Tài chính cho nhà quản trị

Tự chọn

 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị Marketing
 • Kế toán quản trị
 • Triển khai chiến lược
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Quản trị khởi nghiệp 
 • Lãnh đạo
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Quản trị sáng tạo và đổi mới
 • Văn hóa tổ chức 
 • Kinh doanh điện tử
 • Quản trị chuỗi cung ứng

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

1. Kiến thức:

Học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ hiểu rõ:
 • Hệ thống các kiến thức chuyên sâu về các hoạt động chức năng trong quản trị điều hành doanh nghiệp như kiến thức về quản trị chiến lược, điều hành, tài chính, chất lượng, nguồn nhân lực, ...
 • Hệ thống các lý thuyết quản trị hiện đại
 • Kiến thức cập nhật về các mô hình quản trị doanh nghiệp trên thế giới
 • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề trong khoa học quản trị
 • Các phương pháp nghiên cứu hàm lâm (rành cho MBA hướng nghiên cứu)
Kỹ năng:
Thông qua chương trình đào tạo, người học có thể:
 • Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quá trình điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả và/hoặc khám phá tri thức mới trong quá trình nghiên cứu khoa học.
 • Phân tích và đánh giá một cách khoa học, sáng tạo các kiến thức chuyên ngành để áp dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành các đơn vị kinh doanh hoặc trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học.
 • Tiến hành các nghiên cứu độc lập có tính chất sáng tạo cao để đưa ra quyết định giúp điều hành doanh nghiệp đột phá.

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Nhà điều hành cao cấp trong các doanh nghiệp, tổ chức.
 • Tự khởi nghiệp kinh doanh độc lập.
 • Quản lý chiến lược hay quản lý chức năng như sản xuất, kinh doanh, marketing, nhân sự, mua hàng, chất lượng....
 • Nhà quản lý hoặc tư vấn chính sách trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội.
 • Chương trình MBA theo hướng nghiên cứu phù hợp với các học viên muốn học tiếp lên tiến sĩ hoặc giảng dạy và làm việc tại các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.