Chuyên ngành tài chính công (Ngành tài chính - ngân hàng)

Chương trình này nhằm đảm bảo cho người học tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, năng lực làm việc độc lập, biết ứng dụng một cách sáng tạo các kết quả nghiên cứu khoa học, các lý thuyết và kỹ thuật khác nhau để phân tích, phát hiện, ra quyết định và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong quản lý tài chính công, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức và đơn vị.

Chương trình Thạc sĩ Tài chính Công chú trọng việc trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính công trong bối cảnh cải cách khu vực công và toàn cầu hóa như quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chính quyền địa phương và chính quyền đô thị, quản trị tài chính các đơn vị dịch vụ công, xây dựng khuôn khổ tài chính trung hạn, định giá tài sản công và phân tích chính sách thuế; bên cạnh đó học viên còn được tranh bị thêm các lý thuyết hỗ trợ cho việc ra quyết định chính sách cũng như nắm vững các công cụ nghiên cứu ứng dụng để phân tích và xử lý số liệu.

Người học đã tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi tốt nghiệp các học viên có thể làm việc ở các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các cơ quan tài chính từ trung ương đên địa phương (Bộ tài chính, Sở tài chính, Phòng tài chính), Cơ quan thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế), Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan từ trung ương đến địa phương, bộ phận tài chính trong các tổ chức công bao thuộc các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, học viên vẫn có thể làm việc trong các tổ chức tư nhân có nhu cầu tích hợp các vấn đề chính sách vào trong chiến lược kinh doanh của tổ chức, đặc biệt là các dự án hợp tác công tư, các công ty đào tạo và tư vấn về tài chính công và chính sách công,.