Tài chính công

Chương trình Thạc sĩ Tài Chính Công hướng ứng dụng là nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công việc, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong lĩnh vực tài chính công; phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành tài chính công vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức và đơn vị.

Người học đã tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực tài chính công

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ

 • Kính tế học
 • Nguyên lý tài chính - ngân hàng
 • Tài chính công
 • Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước
 • Phân tích chính sách công
 • Đánh giá chi tiêu công (bao hàm Thẩm định dự án đầu tư công)

Tự chọn

 • Phi tập trung hóa và Tài chính chính quyền địa phương
 • Quản lý tài chính các đơn vị công
 • Quản lý rủi ro tuân thủ thuế
 • Quản trị thực hiện
 • Phân tích chính sách thuế
 • Quản lý đất đai và thuế tài sản 
 • Thuế quốc tế
 • Kinh tế phát triển ứng dụng

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

 • Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Sau khi tốt nghiệp các học viên có thể làm việc ở các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các cơ quan tài chính từ trung ương đên địa phương (Bộ tài chính, Sở tài chính, Phòng tài chính), Cơ quan thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế), Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan từ trung ương đến địa phương, bộ phận tài chính trong các tổ chức công  thuộc các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, học viên vẫn có thể làm việc trong các tổ chức tư nhân có nhu cầu tích hợp các vấn đề chính sách vào trong chiến lược kinh doanh của tổ chức, đặc biệt là các dự án hợp tác công tư, các công ty đào tạo và tư vấn về tài chính công và chính sách công.