Thống kê kinh tế

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Thống kê kinh tế nhằm cung cấp cho xã hội những chuyên gia có trình độ cao về nghiên cứu và phân tích. Cụ thể, học viên sau khi tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện cuộc nghiên cứu, thu thập, mã hóa, xử lý, phân tích, đề xuất các giải pháp quản lý và viết báo cáo kết quả cho các nghiên cứu về kinh tế - xã hội, thực hiện các công việc thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước từ trung ương đến địa phương, cũng như trong các doanh nghiệp, tổ chức.

Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong thống kê kinh tế

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế lượng nâng cao I
 • Phân tích dữ liệu đa biến
 • Phương pháp chọn mẫu

Tự chọn

 • Kinh tế lượng nâng cao II
 • Hệ thống tài khoản quốc gia
 • Quản lý chất lượng bằng thống kê
 • Thống kê dân số
 • Phân tích định lượng trong kinh doanh
 • Thống kê xã hội
 • Khai thác dữ liệu kinh doanh
 • Dự báo trong kinh doanh và kinh tế
 • Thống kê phi tham số
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế học tổ chức sản xuất

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Có kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý làm nền tảng để thực hiện các phân tích.
 • Có kiến thức để thiết kế và tổ chức các cuộc điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên, thu thập dữ liệu phục vụ cho các cuộc nghiên cứu.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích định lượng trong kinh doanh, quản lý chất lượng bằng thống kê. Có khả năng phân tích và lập các mô hình nghiên cứu, xử lý dữ liệu và phân tích các kết quả.
 • Có kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu để xử lý các dữ liệu lớn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá và ra quyết định trong kinh doanh.
 • Có kiến thức chuyên sâu về phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn.
Kỹ năng
 • Có khả năng xác định nhu cầu dữ liệu, thiết kế nghiên cứu và điều tra phục vụ nghiên cứu. Có khả năng xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu thứ cấp. Có khả năng phân tích và khai thác dữ liệu kinh doanh.
 • Có khả năng ứng dụng các phương pháp thống kê để giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra
 • Có khả năng giao tiếp, nhanh nhạy trong việc nắm bắt yêu cầu công việc từ các bên có liên quan. Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong việc giải quyết các nhu cầu phân tích kinh doanh. Có khả năng trình bày và diễn giải rõ ràng các kết quả phân tích.
 • Có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường.
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh tại các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước.
 • Thống kê viên trong hệ thống thống kê nhà nước.