Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.28.38295299 - Fax: 84.28.38250359
Email: info@ueh.edu.vn

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Văn phòng trường 028. 38295299 vanphong@ueh.edu.vn
2 Phòng Quản trị nguồn nhân lực 028. 38229272 nhsu@ueh.edu.vn
3 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế 028. 38295603 rmic@ueh.edu.vn
4 Phòng Đào tạo 028. 38230082 qldt_ctsv@ueh.edu.vn
5 Phòng Đào tạo thường xuyên 028. 38231612 dttc@ueh.edu.vn
6 Viện Đào tạo Sau đại học 028. 38235277 sdh@ueh.edu.vn
7 Viện Đào tạo quốc tế 028. 54467879 isb@ueh.edu.vn
8 Phòng Marketing - Truyền thông 028. 38235778 comm@ueh.edu.vn
9 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí 028. 38532247 ktkd@ueh.edu.vn
10 Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình 028. 38279819 qacd@ueh.edu.vn
11 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 028. 73061976 - 028. 38551777 dsa@ueh.edu.vn
12 Phòng Tài chính - Kế toán 028. 38222357 tckt-contact@ueh.edu.vn
13 Phòng Công nghệ thông tin 028. 38257263 cntt@ueh.edu.vn
14 Phòng Cơ sở vật chất 028. 38231597 csvc@ueh.edu.vn
15 Phòng Thanh tra - Pháp chế 028. 38231606 ttdt@ueh.edu.vn
16 Khoa Kinh tế 028. 38448222 kkt@ueh.edu.vn
17 Khoa Quản trị 028. 38237735 som@ueh.edu.vn
18 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 028. 38292170 tmdl@ueh.edu.vn
19 Khoa Tài chính công 028. 35265836 tcc@ueh.edu.vn
20 Khoa Tài chính 028. 35265829 foc@ueh.edu.vn
21 Khoa Ngân hàng 028. 35265826 khoanganhang@ueh.edu.vn
22 Khoa Kế toán 028. 35265823 faa@ueh.edu.vn
23 Khoa Toán - Thống kê 028. 38243064 toan-thongke@ueh.edu.vn
24 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh 028. 35265816 mis@ueh.edu.vn
25 Khoa Lý luận chính trị 028. 38270854 llct@ueh.edu.vn
26 Khoa Luật 028. 38221709 khoaluat@ueh.edu.vn
27 Khoa Quản lý nhà nước 028. 39322553 sog@ueh.edu.vn
28 Khoa Ngoại ngữ 028. 38242158 nnkt@ueh.edu.vn
29 Viện Du lịch 028. 62916560 vdl@ueh.edu.vn
30 Ban Giáo dục thể chất 028. 38257953 gdtc@ueh.edu.vn
31 Thư viện 028. 38561249 lib@ueh.edu.vn
32 Ban Quản lý Ký túc xá 028. 3855.1777 trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
33 Trung tâm Phát triển khởi nghiệp 0903668383 phongnh@ueh.edu.vn
34 Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 028. 38575466 nxb@ueh.edu.vn
35 Trạm Y tế 028. 38296571 yte@ueh.edu.vn
36 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 028. 38295635 ptkt@ueh.edu.vn
37 Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực 028. 38230350 hr@ueh.edu.vn
38 Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển 028. 38561250 dir@ueh.edu.vn
39 Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe 028. 38530867 hapri@ueh.edu.vn
40 Viện Chính sách công 028. 39329065 ipp@ueh.edu.vn
41 Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học 028. 38295809 ilacs@ueh.edu.vn
42 Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á 0903946655 khanhnam@ueh.edu.vn
43 Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế 0973225589 cdea@ueh.edu.vn
44 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị 028. 38483107 cemd@ueh.edu.vn
45 Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế 028. 38533563 skt2006@ueh.edu.vn
46 Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế 028. 38555246 inkinhte@ueh.edu.vn
47 Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright 028. 39325103 info@fetp.edu.vn
48 Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) 028. 38241080 info@cfvg.org
49 Chương trình Việt Nam - Hà Lan 028. 38452712 pclab@ueh.edu.vn
50 Chương trình Việt Nam - New Zealand 028. 39972227 victoria@victoria.edu.vn
51 Bộ phận công tác Đảng 028. 38229547 cpv@ueh.edu.vn
52 Bộ phận công tác Công đoàn 028. 38231593 congdoan@ueh.edu.vn
53 Bộ phận công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên 028. 36063090 youth@ueh.edu.vn
54 UEH Alumni 028. 38235778 alumni@ueh.edu.vn
55 Hội Cựu chiến binh 028. 38561249 cuuchienbinh@ueh.edu.vn
56 Ban Chỉ huy quân sự + Trung đội Tự vệ 028. 38295299 vanphong@ueh.edu.vn
57 Đội Phòng cháy chữa cháy 028. 38231597 csvc@ueh.edu.vn