Nhóm Họ và tên trưởng nhóm Đơn vị công tác Lĩnh vực nghiên cứu
1 TS. Phạm Khánh Nam Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Natural Resources and Environmental Economy
2 TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Urban and Regional Development
3 PGS.TS. Võ Xuân Vinh Viện nghiên cứu kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh International Business and Finance
4 TS. Phan Thị Vân Thanh Khoa ngoại ngữ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Instructional Technology
5 TS. Lý Thị Minh Châu Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh University Governance, Higher Education and International Relations
6 GS. TS. Nguyễn Trọng Hoài Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Health and Development Studies
7 TS. Hoàng Văn Việt Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Food, Agricultural, and Rural Economics (FARE)
8 PGS.TS. Lê Xuân Trường Khoa Toán - Thống kê, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Partial Differential Equation and Applications