Thông tin Chương trình Dự án SEED 2019

  KẾ HOẠCH: Về việc tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại UEH”

  THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA: “Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam”

  THƯ MỜI: Viết bài Hội thảo khoa học "Đổi mới thể chế để phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm: Kinh nghiệm của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam"

  THÔNG BÁO: Về việc hỗ trợ phí tham dự cho bài viết được Hội thảo “31 st Asian Finance Association annual Conference” chấp thuận

  THÔNG BÁO: Về việc đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố danh sách các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng “Nhà Kinh tế Trẻ UEH” năm 2019

  Kỷ yếu hội thảo:"Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh: Thực tế & Tương lai"

  THÔNG BÁO: Về việc đăng ký công bố quốc tế đợt 1 năm 2019

  THÔNG BÁO: Về việc triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2019

  QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 2 năm 2018

  Thông báo: Về việc tạo hồ sơ khoa học và kê khai sản phẩm khoa học của viên chức Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trên Google Scholar

  Thông báo về việc thống kê giờ NCKH năm 2018

  Thông báo về việc đăng ký công bố quốc tế đợt 2 năm 2018

  Thông báo thể hiện tên Trường trên các công bố kết quả nghiên cứu khoa học và tạo hồ sơ công bố trên Google Scholar

  Thông báo đăng ký công bố quốc tế năm 2018

  Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài NCKH cấp Trường đợt 2, năm 2017

  Tình hình thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2015