Hội nghị Đại biểu Viên chức, Người Lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Thời gian: 09h00 ngày 10 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Hội trường A.103