UEH Marketing Day

 
- Thời gian: 09h00 ngày 24/9/2021
- Hình thức: Trực tuyến trên Cisco Webes (Link)
- Chương trình:
  • 09:00 - 09:05: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
  • 09:05 - 09:10: Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UEH
  • 09:10 - 09:25: Chia sẻ Chiến lược Tái định vị thương hiệu UEH
  • 09:25 - 09:45: Chia sẻ thiết kế và ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu mới của UEH
  • 09:45 - 10:00: Chia sẻ hoạt động phối hợp Marketing Truyền thông năm 2022
  • 10:00 - 10:30: Trao đổi, thảo luận
  • 10:30 - 10:35: Tổng kết chương trình