Quản trị kinh doanh

Người học đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao hoặc có triển vọng trở thành nhà quản lý cấp cao trong các tập đoàn, doanh nghiệp hoặc các tổ chức có phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng rộng, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Ứng viên phải có bằng đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức của Trường nếu tốt nghiệp từ ngành khác. Ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong đó có 2 năm làm quản lý từ cấp phòng trở lên.

Theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Kiến thức giáo dục đại cương: 8 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 38 tín chỉ
  • Thực tập và tốt nghiệp: 14 tín chỉ
  • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ