Kinh tế chính trị

 • Những người là cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Những người làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, các học viện.
 • Những người làm việc trong các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên
 • Những người giảng dạy tại các học viện chính trị, học viện cán bộ, các trường đại học, cao đẳng.
 • Những người làm việc trong các doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh..

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học 
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 19 tín chỉ

 • Kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa
 • Kinh tế chính trị nâng cao
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao
 • Chính sách kinh tế - xã hội
 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế phát triển

Tự chọn

 • Đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Kế hoạch hóa và chính sách kinh tế
 • Quản lý kinh tế
 • Kinh tế công
 • Kinh tế môi trường
 • Kinh tế các nước Đông Nam Á
 • Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Phát triển vùng và địa phương
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công 
 • Tài chính công
 • Quản trị nguồn nhân lực

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

 •  Chuyên viên nghiên cứu chính sách kinh tế - xã hội;
 •  Giảng viên các trường đại học, cao đẳng;
 • Giảng viên các trường chính trị của quận, huyện, tỉnh, thành phố;
 • Làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
 • Làm việc tại các tổ chức Đảng, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố.