Kinh tế phát triển

Chương trình trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng cho các vấn đề phát triển. Chương trình cũng huấn luyện người học sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính.

 • Những người làm việc trong các công ty, tổ chức muốn trang bị kiến thức chuyên sâu về các vấn đề kinh tế-xã hội-phát triển và các kỹ năng xử lý dữ liệu phục vụ trực tiếp cho công việc.
 • Cán bộ nhà nước làm việc ở địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công
 • Những người muốn trang bị các kiến thức về kinh tế - xã hội và các phương pháp tiếp cận vấn đề một cách hệ thống để làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế
 • Những người muốn học tiếp bậc tiến sĩ, làm nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, giảng viên đại học – cao đẳng

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh..

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học 
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 35 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Kỹ năng viết học thuật
 • Kinh tế học ứng dụng

Tự chọn

 • Phân tích hành vi người tiêu dùng
 • Kinh tế học sản xuất
 • Kinh tế môi trường
 • Tài chính công
 • Tài chính phát triển
 • Tài chính quốc tế
 • Kinh tế và các tổ chức thương mại quốc tế
 • Phân tích kinh tế
 • Kinh tế lao động
 • Kinh tế sức khỏe
 • Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Kinh tế và quản lý đô thị

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

 • Cơ quan quản lý nhà nước, sở ban ngành và tổ chức đoàn thể địa phương
 • Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, khu kinh tế
 • Các tổ chức phi chính phủ
 • Trường đại học, viện nghiên cứu