Ngân hàng

Mục tiêu chung là đào tạo cho các nhà kinh tế, nhà quản trị, chuyên gia pháp lý và các chuyên gia quản lý hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, nghiên cứu, giảng dạy.
Sau khi hoàn tất chương trình, người học đạt được các tiêu chuẩn sau: Có kiến thức và năng lực hoạt động rộng và chuyên sâu cần thiết theo ngành và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 10 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 18 tín chỉ

 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Chính sách tiền tệ
 • Ngân hàng thương mại hiện đại
 • Ngân hàng quốc tế nâng cao
 • Quản trị định chế tài chính
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính

Tự chọn

 • Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân
 • Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel
 • Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay
 • Ngân hàng đầu tư
 • Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng
 • Tài trợ dự án
 • Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng
 • Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro 
 • Đạo đức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
 • Ngân hàng kỹ thuật số
 • Marketing dịch vụ tài chính

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Tài chính-Ngân hàng chuyên ngành Tài chính có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn tài chính tại các cơ quan như: các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính, các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.