Chuyên ngành tài chính công (Ngành tài chính - ngân hàng)

Chương trình học được xây dựng trên cơ sở tham khảo và có tính tương thích với các chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính tiên tiến trên thế giới. Nội dung các môn học xoay quanh các chủ đề về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư, quản lý quỹ và quản trị rủi ro v.v.

Bên cạnh việc sử dụng các giáo trình hiện đại và kinh điển về tài chính trên thế giới, nội dung chương trình đào tạo còn thường xuyên được cập nhật các tình huống (case study) có tính thực tiễn cao, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính trong nước và thế giới.

Những người đã tốt nghiệp đại học, có ý định nâng cao kiến thức và trình độ của bản thân trong một môi trường nghiên cứu độc lập và có tính hội nhập quốc tế cao.

Nhằm trang bị các kiến thức chuyên sâu và hàn lâm về tài chính, giúp người học có khả năng nghiên cứu độc lập hoặc phát triển trình độ bản thân bằng cách tiếp tục quá trình học tập và nghiên cứu lên các bậc học cao hơn như Tiến sĩ và Sau tiến sĩ.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo và có tính tương thích với các chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính tiên tiến trên thế giới. Nội dung chương trình bao gồm hai trụ cột:

(I) Các môn học cung cấp kiến thức nền tảng và nâng cao về tài chính như tài chính doanh nghiệp nâng cao, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư, quản lý quỹ và quản trị rủi ro v.v.;

(II) Các môn học giúp tăng khả năng nghiên cứu và công bố của học viên gồm: thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và thảo luận các chủ đề nghiên cứu chuyên sâu về tài chính – ngân hàng.

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng tiếp tục theo đuổi quá trình học tập và nghiên cứu ở bậc học Tiến sĩ và Sau tiến sĩ. Ngoài ra học viên cũng có cơ hội việc làm đa dạng tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, định chế tài chính và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân.