Thông báo về việc đăng ký công bố quốc tế đợt 2 năm 2018

2018-10-22T14:52:00

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký công bố quốc tế đợt 2 năm 2018

                                               

Căn cứ Quy định số 3846/QyĐ-ĐHKT-QLKH ngày 12/12/2017 về Quỹ nghiên cứu công bố quốc tế của UEH;

Căn cứ Hướng dẫn 1329/HD-ĐHKT-QLKH ngày 30/6/2018 về việc công nhận và xét tài trợ cho bài báo công bố quốc tế;

Trường thông báo đến toàn thể CCVC, NCS đăng ký công bố quốc tế đợt 2 năm 2018. Các CCVC/NCS đăng ký theo đơn vị công tác/phụ trách theo mẫu đính kèm và gửi về cho Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (Ms. Dung - email: dungtth@ueh.edu.vn) trước ngày 01/11/2018. Đây là căn cứ để Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế trình Ban Giám hiệu về việc xây dựng kinh phí dành cho NCKH và cũng là kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của các khoa/viện đào tạo trong năm kỳ tới.

Trân trọng,

 

Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- CCVC, NCS UEH;                                                                                                 (Đã ký)

- Portal UEH;

- Lưu: VT, QLKH,                                                                                   GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

 

Mẫu đăng ký

File văn bản