THÔNG BÁO: Về việc triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2019

2019-03-07T14:33:00

THÔNG BÁO
Về việc triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2019
 
Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa
học của giảng viên và cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu phục vụ đào tạo, cải tiến quản lý nhà trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Trường đề nghị các cá nhân, đơn vị triển khai việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1 năm 2019, cụ thể nhu sau:
1. Đối tượng đăng ký
Công chức, viên chức của Trường, nghiên cứu sinh đang học tập tại Trường. Trường khuyến khích các giảng viên trẻ, những người bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu (early career researcher) đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học cấp Trường.
2. Loại đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.
2.1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bao gồm (1) đề tài cấp Trường truyền thống và
(2) đề tài nghiên cứu phát triển tình huống. Trường khuyến khích công chức, viên chức UEH
thực hiện các đề tài nghiên cứu phát triển tình huống.
- Đề tài cấp Trường có thể viết bằng tiếng Anh và không được trùng lắp với luận án, luận
văn, các đề tài nghiên cứu khoa học khác đã được công bố/nghiệm thu.
- Sản phẩm của đề tài cấp Trường truyền thống phải được đăng trên các tạp chí trong ngành được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm. Khuyến khích đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (đăng dạng toàn văn), hoặc trên các tạp chí quốc tế có ISSN (không thuộc các nhà xuất bản tai tiếng (predatory publisher) theo danh sách Beall, truy cập tại đuờng link: https://beallslist.weebly.com/)
- Nếu sản phẩm đuợc công bố trên tạp chí JABES, tạp chí trong ngành được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính từ 1 điểm trở lên, tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus/ISI (có xếp hạng), ABDC hạng B trở lên thì đề tài xem như đuợc nghiệm thu.
- Kinh phí do Trường cấp: 35 triệu đồng/đề tài của công chức, viên chức UEH; 10 triệu
đồng/đề tài của nghiên cứu sinh.
- Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 12 tháng kể từ khi Hiệu trưởng phê duyệt danh mục
đề tài (được gia hạn tối đa 6 tháng).
- Nếu sản phẩm của đề tài là công bố quốc tế và mức tài trợ tính cho sản phẩm công bố
thực tế (theo Hướng dẫn về việc công nhận và xét tài trợ cho bài báo công bố quốc tế) cao hơn mức kinh phí do Trường cấp, đề tài sẽ đuợc tài trợ thêm phần chênh lệch.
2.2. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm
- Đề tài cấp Trường trọng điểm phải viết bằng tiếng Anh và không được trùng lắp với luận án, luận văn, các đề tài nghiên cứu khoa học khác đã được công bố/nghiệm thu. Sản phẩm của đề tài phải được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus/ISI (có xếp hạng). Nếu đề tài có sản phẩm công bố trong thời gian thực hiện đề tài theo quy định thì đề tài xem như được nghiệm thu.
- Kinh phí do Trường cấp: 80 triệu đồng/đề tài trọng điểm.
- Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 24 tháng kể từ khi Hiệu trưởng phê duyệt danh mục đề tài (được gia hạn tối đa 12 tháng).
- Nếu mức tài trợ tính cho sản phẩm công bố thực tế (theo Hướng dẫn về việc công nhận
và xét tài trợ cho bài báo công bố quốc tế) cao hơn mức kinh phí do Trường cấp, đề tài sẽ được tài trợ thêm phần chênh lệch.
3. Cách thức và thời gian thực hiện
- Công chức, viên chức UEH thực hiện đề tài truy cập vào hệ thống tại mục dashboard hoặc vào đường link: http://qlkh.ueh.edu.vn, chọn mục Thuyết minh đề tài (hoặc xem Hướng dẫn sử dụng/Đăng ký đề tài NCKH) để thực hiện thuyết minh đề tài và chỉnh sửa thuyết minh theo góp ý của Khoa, của các phản biện độc lập.
- Nghiên cứu sinh UEH truy cập vào hệ thống tại đường link:
http://nckhsinhvien.ueh.edu.vn/NghienCuuSinh/DanhSachThuyetMinh (bấm Thêm mới, và chọn loại thuyết minh: Đề tài NCKH cấp Trường).
- Các đơn vị nộp Bản tổng hợp đề tài và Biên bản họp Hội đồng khoa học khoa góp ý các thuyết minh đề tài (bản in và file mềm) về Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
trước ngày 29/4/2019.
- Thời gian triển khai phản biện độc lập các thuyết minh đề tài: dự kiến từ ngày
06/5/2019 đến ngày 24/5/2019.
- Thời gian tổng hợp hồ sơ và tổ chức họp Hội đồng xét chọn đề tài: dự kiến từ ngày
10/6/2019 đến ngày 16/6/2019.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (anh Trần Kim Cương, điện thoại: (028) 38295603, 0909993901, email: diamond@ueh.edu.vn). Đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai nội dung thông báo này và phối hợp với Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế thực hiện đúng tiến độ quy định./.
Xem thông tin chi tiết tại đây.