Hội thảo khoa học về Thị trường bảo hiểm Việt Nam (Conference on Vietnam’s Insurance Industry - CVII)

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi các vấn đề liên quan đến Thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt, tập trung vào các vấn đề bức thiết như tác động của Covid-19, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm (InsurTech), phát triển các mô hình mới (dịch vụ mới, sản phẩm mới, hệ thống phân phối mới,…), qua đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý của nhà nước thúc đẩy thị trường phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) tổ chức Hội thảo khoa học về Thị trường bảo hiểm Việt Nam (Conference on Vietnam’s Insurance Industry - CVII) với chủ đề “CVII 2021: Tác động của Covid-19, Insurtech, Thị trường và Chính sách”.
- Thời gian: Ngày 13 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Phòng B1-205, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
 
Ban Tổ Chức Hội Thảo Khoa Học CVII 2021
- Email: cvii@ueh.edu.vn
- ĐTDĐ: 0932 791 710 (Cô Ngọc Ánh)| 0935 699 539 (Cô Thu Hoài)
 
 
 
In order to create a forum to exchange issues related to Vietnam Insurance Industry, particularly focusing on the pressing issues such as the impact of Covid-19, technological innovation in the field of insurance (InsurTech), developing new models (new services, new products, new distribution systems, etc), thereby proposing solutions to improve the state management policy to promote the development of the market, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) in collaboration with Bao Minh Insurance Joint Stock Corporation (Bao Minh) held Conference on Vietnam’s Insurance Industry – CVII  with the theme "CVII 2021: Impact of Covid-19, Insurtech, Markets and Policies".
- Time: 13/4/2021
- Place: Room B1-205, 279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City.
 
CVII Scientific Seminar Organizing Committee 2021
- Email: cvii@ueh.edu.vn
- Mobile phone: 0932 791 710 (Ms. Ngoc Anh)
- 0935 699 539 (Ms Thu Hoai)