Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019

25/10/2018 20:00 GMT+7

 

Số/Ký hiệu
2095/KH-ĐHKT-VP
Ngày ban hành 25/10/2018
Trích yếu
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019
Bản đầy đủ Tải về
 

1. Danh sách phân bổ Đại biểu dự Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019

2. Mẫu 01. Báo cáo Hội nghị viên chức năm 2019 (Khối Giảng dạy)

3. Mẫu 02. Báo cáo Hội nghị viên chức năm 2019 (Khối Quản lý)

4. Mẫu 03. Danh sách viên chức dự Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019

5. Mẫu 04. Danh sách giới thiệu viên chức tham gia Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC CẤP ĐƠN VỊ

1. Xây dựng báo cáo

- Các đơn vị thực hiện báo cáo hội nghị viên chức đơn vị năm 2019 (theo mẫu) gồm các nội dung sau:

+ Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018: (1) Chương trình hành động bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện trong năm đã được phê duyệt; (2) Đo lường, đánh giá kết quả đạt được (số liệu minh chứng);

+ Mục tiêu hoạt động và các giải pháp thực hiện năm 2019;

Đối với khoa/viện đào tạo, bổ sung thêm nội dung: Sơ kết thực hiện Chiến lược cạnh tranh và phát triển năm 2018 và giải pháp thực hiện năm 2019.

- Thời gian thực hiện báo cáo: Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 08 tháng 11 năm 2018, các đơn vị gửi bản cứng về Văn phòng trường và bản mềm gửi qua Email duld@ueh.edu.vn để tiến hành tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ có buổi làm việc với các đơn vị để phê duyệt mục tiêu hoạt động năm 2019.

2. Thời gian tổ chức

- Các đơn vị tổ chức hội nghị trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018;

- Các đơn vị thông tin thời gian tổ chức hội nghị cho Văn phòng trường (Chị Giang Hương, điện thoại 0988176304, Email: gianghuong@ueh.edu.vn) để Lãnh đạo Trường và các đơn vị có liên quan sắp xếp tham dự.

3. Thành phần tham dự

- Toàn thể viên chức đơn vị. Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 viên chức của đơn vị có mặt dự hội nghị.

- Đoàn Chủ tịch và Thư ký hội nghị:

+ Đoàn Chủ tịch gồm Trưởng đơn vị và Chủ tịch (Tổ trưởng) Công đoàn đơn vị;

+ Thư ký hội nghị do Đoàn Chủ tịch cử và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

4. Nội dung hội nghị

- Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của đơn vị;

- Thảo luận mục tiêu hoạt động, giải pháp thực hiện năm 2019 của đơn vị;

- Đối với khoa/viện đào tạo: Sơ kết thực hiện Chiến lược cạnh tranh và phát triển năm 2018 và thảo luận giải pháp thực hiện năm 2019;

- Góp ý dự thảo Báo cáo Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019 cấp  Trường: (1) Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018; (2) Thảo luận mục tiêu hoạt động, giải pháp thực hiện năm 2019;

- Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2019-2020;

Nhân sự tham gia Ban Thanh tra nhân dân phải là viên chức của Trường và còn thời gian công tác ít nhất bằng thời gian của nhiệm kỳ hoạt động theo quy định là 02 (hai) năm.

- Bầu đại biểu dự Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019 cấp Trường thông qua hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định theo đa số.

Số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị theo tỷ lệ 05 viên chức bầu 01 đại biểu (Bảng phân bổ đại biểu đính kèm). Tiêu chuẩn đại biểu như sau:

+ Là viên chức của Trường;

+ Am hiểu tình hình hoạt động của Trường, có thể đóng góp ý kiến cho hội nghị;

+ Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

+ Được trên 50% tổng số người dự hội nghị bầu và lấy theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số đại biểu được phân bổ.

5. Hồ sơ hội nghị

Các đơn vị lập hồ sơ và gửi bản mềm về Văn phòng trường qua Email duld@ueh.edu.vn và Chủ tịch Công đoàn trường qua Email bqviet@ueh.edu.vn, hạn cuối thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018, gồm:

- Biên bản hội nghị;

- Danh sách đại biểu được bầu tham dự Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019 cấp Trường;

- Danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2019-2020;

- Biên bản góp ý dự thảo Báo cáo Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm 2019 cấp Trường. Các ý kiến đơn vị đề xuất, kiến nghị phải được biểu quyết và thông qua khi có trên 50% số người dự hội nghị tán thành. Kết quả biểu quyết phải ghi rõ trong biên bản: Số người đồng ý/Tổng số người dự hội nghị/Tỷ lệ.

II. HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẤP TRƯỜNG

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến thứ Sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018.

2. Thành phần tham dự

- Đại biểu đương nhiên: Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Nữ công, các Trưởng đơn vị có 01 (một) viên chức;

- Đại biểu được bầu từ hội nghị viên chức đơn vị.

3. Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị

- Đoàn Chủ tịch gồm Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường và đại diện 01 (một) Trưởng đơn vị thuộc Trường;

- Thư ký hội nghị do Đoàn Chủ tịch cử và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

4. Nội dung hội nghị

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ hội nghị viên chức đơn vị;

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trường trong năm 2018 và nhiệm kỳ 2017-2018;

- Các Phó Hiệu trưởng thông tin về tình hình hoạt động của Trường theo mảng công tác được phân công phụ trách;

- Thảo luận về mục tiêu hoạt động và giải pháp thực hiện năm 2019 của Trường; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của viên chức;

- Bầu Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ 2019-2020;

- Thông điệp năm 2019 của Hiệu trưởng;

- Thông qua Nghị quyết hội nghị.

Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức là sinh hoạt quan trọng của Trường. Vì vậy, Trường đề nghị các đơn vị tổ chức nghiêm túc, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết để hội nghị đạt kết quả tốt./-

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Chủ tịch Hội đồng tư vấn;
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Ban Thanh tra nhân dân;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Portal UEH;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký và đóng dấu)
 
 
GS.TS. Nguyễn Đông Phong