Kế hoạch về việc tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng khai thác LMS-UEH trong giảng dạy”

18/03/2019 08:37 GMT+7

Căn cứ vào yêu cầu phát triển của UEH trong việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động tại Trường nói chung, khai thác hệ thống e-Learning LMS-UEH trong giảng dạy các bậc/hệ đào tạo nói riêng, Trường tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng khai thác LMS-UEH trong giảng dạy” như sau:

1. Mục đích

 • Nâng cao mức độ khai thác các chức năng hệ thống e-Learning LMS-UEH;
 • Thống nhất các giải pháp về quản lý chất lượng hoạt động đào tạo trên hệ thống LMS-UEH;
 • Tiếp nhận ý kiến, nhu cầu sử dụng hệ thống LMS-UEH để hoàn thiện giải pháp nâng cấp và mở rộng hệ thống LMS-UEH cả về phần cứng lẫn phần mềm (các chức năng mới).

II. Thời gian và địa điểm

Vào lúc 9g00, ngày 28 tháng 3 năm 2019; phòng A.103, 59C Nguyễn Đình Chiểu.

III. Thành phần tham dự

 1. Lãnh đạo Trường;
 2. Trưởng, Phó Trưởng đơn vị thuộc Trường;
 3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn;
 4. Viên chức phòng CNTT.

IV. Nội dung chính

 1. Báo cáo tổng hợp của Phòng Công nghệ thông tin về tình hình khai thác hệ thống LMS-UEH từ năm 2016 đến nay dựa trên số liệu thu thập từ hệ thống LMS-UEH;
 2. Giảng viên chia sẽ kinh nghiệm về việc xây dựng nội dung bài giảng và cách thức quản lý các hoạt động, tài nguyên trên hệ thống LMS-UEH;
 3. Phòng CNTT trình bày phương pháp quản lý và đánh giá các hoạt động trên hệ thống LMS-UEH, và kế hoạch phát triển hệ thống LMS-UEH;
 4. Trao đổi, thảo luận;
 5. Kết luận của Lãnh đạo Trường.

V. Tổ chức thực hiện

Phòng CNTT làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng trường để chuẩn bị và tổ chức buổi tọa đàm.

 

               

   HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

             

 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Tải File kế hoạch đầy đủ