Thông báo kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

27/04/2022 10:52 GMT+7

 

Số/Ký hiệu
817/TB-ĐHKT-HĐXBNPGS
Ngày ban hành 27/4/2022
Người ký TM. HĐXCDPGS NĂM 2021, Chủ tịch – GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng trường
Bản đầy đủ

Tải về

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021;

Theo công văn số 672/TB-ĐHKT-QTNNL ngày 14 tháng 4 năm 2022 thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 24/4/2022, Trường đã nhận được 04 hồ sơ ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2021.

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh cho từng ứng viên (sau đây gọi là Hội đồng).

Hội đồng đã tiến hành phiên họp ngày 27/4/2022 để xét hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của các ứng viên. Kết quả Hội đồng nhất trí đưa tên các ứng viên vào danh sách bổ nhiệm, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học
xét bổ nhiệm

1

Lê Nhật Hạnh

Phó Giáo sư

Kinh tế

2

Trần Đăng Khoa

Phó Giáo sư

Kinh tế

3

Võ Tất Thắng

Phó Giáo sư

Kinh tế

4

Đoàn Anh Tuấn

Phó Giáo sư

Kinh tế

 

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2021 thông báo đến các đơn vị và cá nhân được biết. Nếu có ý kiến phản ảnh cho Hội đồng, xin gửi về Phòng Quản trị nguồn nhân lực (ThS. Dương Minh Mẫn, điện thoại: 38.292.411 - 0984161783, email: mandm@ueh.edu.vn), hạn cuối là ngày 10/5/2022./.