1. Giám đốc - GS.TS. Sử Đình Thành

 • Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.
 • Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác:
  • Chiến lược, kế hoạch phát triển;
  • Tổ chức bộ máy, nhân sự;
  • Công tác văn phòng;
  • Tuyển sinh, đào tạo sau đại học;
  • Đảm bảo chất lượng; kiểm định; phát triển chương trình đào tạo;
  • Chủ trương mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản;
  • Thanh tra.
 • Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các mặt công tác.
2. Phó Giám đốc - TS. Bùi Quang Hùng
 • Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các công tác:
  • Tuyển sinh, đào tạo đại học, đào tạo ngắn hạn;
  • Kế hoạch đào tạo; khảo thí;
  • Truyền thông;
  • Công nghệ thông tin;
  • Văn hóa, tư tưởng;
  • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc.
3. Phó Giám đốc - PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 
 • Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các công tác:
  • Kế toán, quản lý tài chính phát sinh mới từ thời điểm phân công công tác;
  • Cơ sở vật chất;
  • Hỗ trợ, chăm sóc người học; y tế;
  • An ninh, quốc phòng; phòng cháy chữa cháy.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc.
4. Phó Giám đốc - TS. Đinh Công Khải
 • Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các công tác:
  • Khoa học và công nghệ;
  • Hợp tác quốc tế;
  • Phát triển dự án quốc tế;
  • Quan hệ địa phương.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc.