1. Hiệu trưởng GS.TS. Sử Đình Thành

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác: Chiến lược, kế hoạch phát triển; tổ chức bộ máy, nhân sự; đào tạo tiến sĩ; khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; văn hóa, tư tưởng; thanh tra.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng trường, Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Đào tạo quốc tế, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Khoa Quản trị, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Khoa Tài chính công, Khoa Tài chính, Khoa Ngân hàng, Khoa Quản lý nhà nước, Viện Du lịch, Viện Chính sách công, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á, Viện Nghiên cứu kinh doanh, Viện Công nghệ tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Ban Liên lạc Cựu sinh viên (UEH-Alumni).

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các mặt công tác.

2. Phó Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công tác: Đào tạo đại học, đào tạo thạc sĩ; chương trình đào tạo Anh ngữ; chương trình đào tạo chuyên môn bằng tiếng Anh; kế hoạch đào tạo; khảo thí; đảm bảo chất lượng, kiểm định; phát triển chương trình đào tạo; xuất bản; thư viện.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Khoa Kinh tế, Khoa Toán - Thống kê, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Luật, Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Ban Giáo dục thể chất, Thư viện, Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe, Viện Toán ứng dụng, Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế, Công ty TNHH MTV Sách Kinh tế.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

3. Phó Hiệu trưởng TS. Bùi Quang Hùng

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công tác: Tài chính; cơ sở vật chất; đào tạo ngắn hạn; truyền thông và quan hệ công chúng; công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn; hỗ trợ sinh viên; y tế; an ninh, quốc phòng; phòng cháy chữa cháy; hoạt động của các công ty, đơn vị dịch vụ thuộc Trường; hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Vĩnh Long, Phòng Đào tạo thường xuyên, Phòng Marketing - Truyền thông, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Cơ sở vật chất, Khoa Kế toán, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh, Ban Quản lý ký túc xá, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp, Trạm Y tế, Viện Đổi mới sáng tạo, Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển quản trị, Công ty cổ phần Sài Gòn Kinh tế, Công ty TNHH MTV In Kinh tế, Ban Chỉ huy quân sự, Trung đội Dân quân tự vệ, Đội Phòng cháy chữa cháy.

- Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.