1. Hiệu trưởng GS.TS. Sử Đình Thành

 • Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.
 • Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác:
  • Chiến lược, kế hoạch phát triển;
  • Tổ chức bộ máy, nhân sự;
  • Công tác văn phòng;
  • Tuyển sinh, đào tạo sau đại học;
  • Đảm bảo chất lượng; kiểm định; phát triển chương trình đào tạo;
  • Chủ trương mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản;
  • Thanh tra.
 • Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các mặt công tác.
2. Phó Hiệu trưởng TS. Bùi Quang Hùng
 • Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công tác:
  • Tuyển sinh, đào tạo đại học, đào tạo ngắn hạn;
  • Kế hoạch đào tạo; khảo thí;
  • Truyền thông;
  • Công nghệ thông tin;
  • Văn hóa, tư tưởng;
  • Đối với các công tác về tài chính, kế toán, cơ sở vật chất, tiếp tục phụ trách các công việc còn tồn động, liên quan có phát sinh đến hết năm 2022 và ký báo cáo tài chính 2022.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.
3. Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo 
 • Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công tác:
  • Kế toán, quản lý tài chính phát sinh mới từ thời điểm phân công công tác;
  • Cơ sở vật chất;
  • Hỗ trợ, chăm sóc người học; y tế;
  • An ninh, quốc phòng; phòng cháy chữa cháy.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.
4. Phó Hiệu trưởng TS. Đinh Công Khải
 • Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công tác:
  • Khoa học và công nghệ;
  • Hợp tác quốc tế;
  • Phát triển dự án quốc tế;
  • Quan hệ địa phương.
 • Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.