Hiệu trưởng
GS.TS. 
Nguyễn Đông Phong

      - Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.

      - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công tác: Chiến lược, kế hoạch phát triển; tổ chức bộ máy, nhân sự; khoa học và công nghệ; tài chính; cơ sở vật chất; đào tạo nghiên cứu sinh; truyền thông và quan hệ công chúng; văn hóa, tư tưởng; và thanh tra.

      - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Vĩnh Long, Văn phòng trường, Phòng Nhân sự, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Viện Đào tạo quốc tế, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Công tác chính trị, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Thanh tra, Khoa Kinh tế, Khoa Quản trị, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Khoa Kế toán, Viện Đổi mới sáng tạo, Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học, Viện Nghiên cứu kinh doanh.

      - Phụ trách dự án xây dựng cơ sở Nam Thành phố, các dự án xây dựng phân hiệu UEH;

      - Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các mặt công tác.


Phó Hiệu trưởng
GS.TS. 
Nguyễn Trọng Hoài

      - Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các công tác: Đào tạo đại học chính quy; đào tạo cao học; chương trình đào tạo Anh ngữ; chương trình đào tạo chuyên môn bằng tiếng Anh; tư vấn tuyển sinh; đảm bảo chất lượng, kiểm định và phát triển chương trình đào tạo; công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn; thư viện; nghiên cứu, tư vấn, thông tin kinh tế.

      - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Phòng Công nghệ thông tin, Khoa Ngân hàng, Khoa Toán - Thống kê, Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh; Thư viện, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển, Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe, Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển quản trị, các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

      - Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.


Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. 
Nguyễn Hữu Huy Nhựt

      - Giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo các công tác: Đào tạo đại học vừa làm vừa học; đào tạo ngắn hạn; hợp tác quốc tế; kế hoạch đào tạo, khảo thí; hỗ trợ sinh viên; hoạt động của các công ty, đơn vị dịch vụ thuộc Trường; xuất bản; y tế; an ninh, quốc phòng, phòng cháy chữa cháy; phong trào hoạt động, học tập của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên; tái cơ cấu các viện, trung tâm thuộc Trường; tái cơ cấu Nhà xuất bản, Công ty Sách, Công ty In.

      - Phụ trách dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở B (Tòa nhà B2) và Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10.

      - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, Khoa Tài chính công, Khoa Tài chính, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Luật, Khoa Quản lý nhà nước, Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Viện Du lịch, Ban Giáo dục thể chất, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Phát triển khởi nghiệp, Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực, Viện Công nghệ tài chính, Viện Chính sách công, Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trạm Y tế, Công ty cổ phần Sài Gòn Kinh tế, Công ty TNHH MTV Sách Kinh tế, Công ty TNHH MTV In Kinh tế, Ban Chỉ huy quân sự, Trung đội Dân quân tự vệ, Đội Phòng cháy chữa cháy;

      - Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng