1. Hội đồng đại học

2. Giám đốc và các Phó Giám đốc

3. Đơn vị quản lý chức năng

 1. 3.1. Văn phòng đại học
 2. 3.2. Ban Nghiên cứu - Phát triển và Gắn kết toàn cầu
 3. 3.3. Ban Đào tạo
 4. 3.4. Ban Quản trị hạ tầng
 5. 3.5. Phòng Quản trị nguồn nhân lực
 6. 3.6. Viện Đào tạo Sau đại học
 7. 3.7. Phòng Marketing - Truyền thông
 8. 3.8. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
 9. 3.9. Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
 10. 3.10. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
 11. 3.11. Phòng Tài chính - Kế toán
 12. 3.12. Phòng Thanh tra - Pháp chế

4. Đơn vị đào tạo

4.1. Trường Kinh doanh

 1. 4.1.1. Văn phòng trường
 2. 4.1.2. Khoa Quản trị
 3. 4.1.3. Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
 4. 4.1.4. Khoa Tài chính
 5. 4.1.5. Khoa Ngân hàng
 6. 4.1.6. Khoa Kế toán
 7. 4.1.7. Khoa Du lịch
 8. 4.1.8. Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh

4.2. Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước

 1. 4.2.1. Văn phòng trường
 2. 4.2.2. Khoa Kinh tế
 3. 4.2.3. Khoa Tài chính công
 4. 4.2.4. Khoa Luật
 5. 4.2.5. Khoa Quản lý nhà nước
 6. 4.2.6. Viện Kinh tế môi trường ĐNA
 7. 4.2.7. Viện Nghiên cứu Chính sách nông nghiệp và sức khỏe 
 8. 4.2.8. Viện Tài chính bền vững
 9. 4.2.9. Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý

4.3. Trường Công nghệ và Thiết kế

 1. 4.3.1. Văn phòng trường
 2. 4.3.2. Khoa Toán - Thống kê
 3. 4.3.3. Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
 4. 4.3.4. Khoa Thiết kế Truyền thông
 5. 4.3.5. Viện Công nghệ thông minh và tương tác
 6. 4.3.6. Viện Đổi mới sáng tạo
 7. 4.3.7. Viện Đô thị thông minh và quản lý
 8. 4.3.8. Viện Toán ứng dụng
 9. 4.3.9. Trung tâm Công nghệ và Thiết kế

4.4. Phân hiệu Vĩnh Long UEH

 1. 4.4.1. Văn phòng phân hiệu
 2. 4.4.2. Phòng Tuyển sinh - Truyền thông
 3. 4.4.3. Phòng Đào tạo
 4. 4.4.4. Phòng Tài chính - Kế toán
 5. 4.4.5. Khoa Kế toán
 6. 4.4.6. Khoa Tài chính - Ngân hàng
 7. 4.4.7. Khoa Quản trị
 8. 4.4.8. Khoa Công nghệ thông tin
 9. 4.4.9. Khoa Cơ bản
 10. 4.4.10. Trung tâm Đào tạo quốc tế Mekong

5. Các đơn vị đào tạo khác thuộc UEH

 1. 5.1. Khoa Lý luận chính trị
 2. 5.2. Khoa Ngoại ngữ
 3. 5.3. Trung tâm Giáo dục thể chất

6. Đơn vị đào tạo quốc tế 

7. Đơn vị phục vụ đào tạo, KHCN, thông tin kinh tế

 1. 7.1. Viện Nghiên cứu và tư vấn phát triển vùng
 2. 7.2. Thư viện
 3. 7.3. Ban Quản lý Ký túc xá
 4. 7.4. Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Công ty SáchCông ty In)
 5. 7.5. Trạm Y tế
 6. 7.6. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
 7. 7.7. Viện Nghiên cứu kinh doanh

8. Hội đồng tư vấn

 1. 8.1. Hội đồng Khoa học và đào tạo
 2. 8.2. Hội đồng Tư vấn chiến lược và chính sách
 3. 8.3. Hội đồng Đảm bảo chất lượng 
 4. 8.4. Các Hội đồng tư vấn khác