1. Hội đồng trường

2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

3. UEH - Phân hiệu Vĩnh Long

4. Đơn vị quản lý chức năng

 1. 4.1. Văn phòng trường
 2. 4.2. Phòng Quản trị nguồn nhân lực
 3. 4.3. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
 4. 4.4. Phòng Đào tạo
 5. 4.5. Phòng Đào tạo thường xuyên
 6. 4.6. Viện Đào tạo Sau đại học
 7. 4.7. Viện Đào tạo quốc tế
 8. 4.8. Phòng Marketing - Truyền thông
 9. 4.9. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
 10. 4.10. Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
 11. 4.11. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
 12. 4.12. Phòng Tài chính - Kế toán
 13. 4.13. Phòng Công nghệ thông tin
 14. 4.14. Phòng Cơ sở vật chất
 15. 4.15. Phòng Thanh tra - Pháp chế

5. Đơn vị đào tạo

 1. 5.1. Khoa Kinh tế
 2. 5.2. Khoa Quản trị
 3. 5.3. Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
 4. 5.4. Khoa Tài chính công
 5. 5.5. Khoa Tài chính
 6. 5.6. Khoa Ngân hàng
 7. 5.7. Khoa Kế toán
 8. 5.8. Khoa Toán - Thống kê
 9. 5.9. Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
 10. 5.10. Khoa Khoa học xã hội
 11. 5.11. Khoa Luật
 12. 5.12. Khoa Quản lý nhà nước
 13.         5.12.1. Viện Đô thị thông minh và Quản lý
 14. 5.13. Khoa Ngoại ngữ
 15. 5.14. Viện Du lịch
 16. 5.15. Ban Giáo dục thể chất

6. Đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo

 1. 6.1. Thư viện
 2. 6.2. Ban Quản lý Ký túc xá
 3. 6.3. Trung tâm Phát triển khởi nghiệp
 4. 6.4. Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 5. 6.5. Trạm Y tế

7. Đơn vị khoa học công nghệ - thông tin kinh tế

 1. 7.1. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
 2. 7.2. Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
 3. 7.3. Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển
 4. 7.4. Viện Chính sách công
 5. 7.5. Viện Đổi mới sáng tạo
 6. 7.6. Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
 7. 7.7. Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á
 8. 7.8. Viện Nghiên cứu kinh doanh
 9. 7.9. Viện Toán ứng dụng
 10. 7.10. Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe 
 11. 7.11. Viện Công nghệ tài chính 
 12. 7.12. Viện Tài chính bền vững
 13. 7.13. Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế
 14. 7.14. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển quản trị

8. Công ty, trung tâm dịch vụ - lao động sản xuất

 1. 8.1. Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế
 2. 8.2. Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế

9. Trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế

 1. 9.1. Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG)
 2. 9.2. Chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan
 3. 9.3. Chương trình Việt Nam - New Zealand

10. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

 1. 10.1. Đảng bộ
 2. 10.2. Công đoàn trường
 3. 10.3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 4. 10.4. Hội Sinh viên Việt Nam
 5. 10.5. Hội Cựu chiến binh

11. Tổ chức quân sự, phòng cháy và chữa cháy

 1. 11.1. Ban Chỉ huy quân sự
 2. 11.2. Trung đội Dân quân tự vệ
 3. 11.3. Đội Phòng cháy và chữa cháy

12. Hội đồng khoa học và đào tạo

13. Hội đồng tư vấn

14. Ban Thanh tra nhân dân

15. UEH Alumni