Giảng viên cao cấp

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hội đồng Tư vấn Chiến lược và chính sách
2 Nguyễn Phong Nguyên Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
3 Phạm Quang Huy Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
4 Từ Văn Bình Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
5 Hồ Viết Tiến Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
6 Trần Phương Thảo Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
7 Trần Hà Minh Quân Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
8 Đoàn Anh Tuấn Giảng viên cao cấp Viện Đào tạo quốc tế
9 Nguyễn Đình Thọ Giảng viên cao cấp Viện Đào tạo quốc tế
10 Trần Tiến Khai Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
11 Nguyễn Minh Tuấn Giám đốc Chương trình Khoa Lý luận chính trị
12 Vũ Anh Tuấn Giảng viên cao cấp Khoa Lý luận chính trị
13 Nguyễn Huỳnh Trang Giám đốc Chương trình Khoa Ngoại ngữ
14 Nguyễn Ngọc Định Giám đốc Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
15 Nguyễn Trọng Hoài Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
16 Võ Xuân Vinh Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh
17 Nguyễn Quang Sơn Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất
18 Nguyễn Ngọc Vinh Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng
19 Bùi Thanh Tráng Phó Hiệu trưởng phụ trách KD - Ban Giám hiệu
20 Lê Nhật Hạnh Trưởng bộ môn KD - Khoa Quản trị
21 Trần Đăng Khoa Trưởng bộ môn KD - Khoa Quản trị
22 Bùi Thị Thanh Phó Trưởng khoa KD - Khoa Quản trị
23 Hồ Đức Hùng Giảng viên cao cấp KD - Khoa Quản trị
24 Hồ Tiến Dũng Giảng viên cao cấp KD - Khoa Quản trị
25 Nguyễn Quang Thu Giảng viên cao cấp KD - Khoa Quản trị
26 Nguyễn Thị Mai Trang Giảng viên cao cấp KD - Khoa Quản trị
27 Phạm Xuân Lan Giảng viên cao cấp KD - Khoa Quản trị
28 Trần Thị Kim Dung Giảng viên cao cấp KD - Khoa Quản trị
29 Trần Mai Đông Giám đốc Chương trình KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
30 Đoàn Thị Hồng Vân Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
31 Lê Tấn Bửu Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
32 Võ Thanh Thu Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
33 Lê Thị Phương Vy Trưởng bộ môn KD - Khoa Tài chính
34 Phùng Đức Nam Trưởng bộ môn KD - Khoa Tài chính
35 Trần Thị Hải Lý Phó Trưởng khoa KD - Khoa Tài chính
36 Lê Thị Lanh Giảng viên cao cấp KD - Khoa Tài chính
37 Nguyễn Thị Liên Hoa Giảng viên cao cấp KD - Khoa Tài chính
38 Trần Ngọc Thơ Giảng viên cao cấp KD - Khoa Tài chính
39 Trần Thị Thùy Linh Giảng viên cao cấp KD - Khoa Tài chính
40 Trầm Thị Xuân Hương Giám đốc Chương trình KD - Khoa Ngân hàng
41 Trương Quang Thông Giảng viên cao cấp KD - Khoa Ngân hàng
42 Trương Thị Hồng Giảng viên cao cấp KD - Khoa Ngân hàng
43 Bùi Văn Dương Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
44 Hà Xuân Thạch Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
45 Huỳnh Đức Lộng Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
46 Mai Thị Hoàng Minh Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
47 Nguyễn Việt Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
48 Nguyễn Xuân Hưng Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
49 Phạm Văn Dược Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
50 Trần Thị Giang Tân Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
51 Võ Văn Nhị Giảng viên cao cấp KD - Khoa Kế toán
52 Phạm Khánh Nam Phó Hiệu trưởng phụ trách KTLQLNN - Ban Giám hiệu
53 Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng bộ môn KTLQLNN - Khoa Kinh tế
54 Võ Tất Thắng Trưởng khoa KTLQLNN - Khoa Kinh tế
55 Nguyễn Hữu Dũng Giảng viên cao cấp KTLQLNN - Khoa Kinh tế
56 Nguyễn Hồng Thắng Trưởng bộ môn KTLQLNN - Khoa Tài chính công
57 Diệp Gia Luật Trưởng khoa KTLQLNN - Khoa Tài chính công
58 Đặng Văn Cường Giảng viên cao cấp KTLQLNN - Khoa Tài chính công
59 Dương Thị Bình Minh Giảng viên cao cấp KTLQLNN - Khoa Tài chính công
60 Nguyễn Ngọc Hùng Giảng viên cao cấp KTLQLNN - Khoa Tài chính công
61 Vũ Thị Minh Hằng Giảng viên cao cấp KTLQLNN - Khoa Tài chính công
62 Đỗ Minh Khôi Giảng viên cao cấp KTLQLNN - Khoa Luật
63 Bùi Thị Mai Hoài Viện trưởng KTLQLNN - Viện Tài chính bền vững
64 Trịnh Thùy Anh Phó Hiệu trưởng CNTK - Ban Giám hiệu
65 Nguyễn Trường Thịnh Viện trưởng CNTK - Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
66 Lê Thanh Danh Giảng viên cao cấp CNTK - Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
67 Lê Xuân Trường Phó Trưởng khoa CNTK - Khoa Toán - Thống kê
68 Nguyễn Văn Sĩ Giảng viên cao cấp CNTK - Khoa Toán - Thống kê
69 Nguyễn Đông Phong Chủ tịch Hội đồng đại học Hội đồng đại học
70 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Phó Giám đốc đại học Ban Giám đốc đại học
71 Sử Đình Thành Giám đốc đại học Ban Giám đốc đại học

Giảng viên chính

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Phạm Dương Phương Thảo Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
2 Võ Đức Hoàng Vũ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
3 Lý Thị Minh Châu Giảng viên chính Viện Đào tạo quốc tế
4 Đặng Thái Thịnh Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
5 Võ Hà Quang Định Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
6 Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế
7 Hoàng Xuân Sơn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Lý luận chính trị
8 Đỗ Minh Tứ Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị
9 Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị
10 Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị
11 Phạm Thị Kiên Phó Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị
12 Bùi Xuân Thanh Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị
13 Bùi Thị Huyền Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
14 Bùi Xuân Dũng Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
15 Lê Thị Ái Nhân Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
16 Nguyễn Khánh Vân Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
17 Nguyễn Thùy Dương Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
18 Phạm Thị Lý Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
19 Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Ngoại ngữ
20 Nguyễn Phương Chi Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ
21 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ
22 Võ Đình Phước Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ
23 Viên Thế Giang Giảng viên chính Thỉnh Giảng
24 Đinh Thị Thu Hồng Phó Hiệu trưởng KD - Ban Giám hiệu
25 Nguyễn Tấn Trung Trưởng phòng KD - Phòng Tổng hợp
26 Cao Quốc Việt Giám đốc Chương trình KD - Khoa Quản trị
27 Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn KD - Khoa Quản trị
28 Trần Thị Thanh Phương Trưởng bộ môn KD - Khoa Quản trị
29 Ngô Quang Huân Trưởng khoa KD - Khoa Quản trị
30 Đoàn Thanh Hải Giảng viên chính KD - Khoa Quản trị
31 Nguyễn Quang Anh Giảng viên chính KD - Khoa Quản trị
32 Nguyễn Thị Bích Châm Giảng viên chính KD - Khoa Quản trị
33 Lê Thị Hồng Minh Giám đốc Chương trình KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
34 Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
35 Nguyễn Thanh Minh Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
36 Đinh Thị Thu Oanh Giảng viên chính KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
37 Ngô Thị Hải Xuân Giảng viên chính KD - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
38 Ngô Thị Ngọc Huyền Giảng viên chính Thỉnh Giảng
39 Quách Doanh Nghiệp Phó Trưởng bộ môn, phụ trách KD - Khoa Tài chính
40 Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn KD - Khoa Tài chính
41 Dương Kha Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Tài chính
42 Lê Thị Hồng Minh Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Tài chính
43 Hoàng Thị Phương Anh Giảng viên chính KD - Khoa Tài chính
44 Huỳnh Thị Cẩm Hà Giảng viên chính KD - Khoa Tài chính
45 Nguyễn Thị Hồng Nhâm Giảng viên chính KD - Khoa Tài chính
46 Từ Thị Kim Thoa Giảng viên chính KD - Khoa Tài chính
47 Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn, phụ trách KD - Khoa Ngân hàng
48 Nguyễn Hữu Huân Trưởng bộ môn KD - Khoa Ngân hàng
49 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trưởng bộ môn KD - Khoa Ngân hàng
50 Dương Tấn Khoa Phó Trưởng khoa KD - Khoa Ngân hàng
51 Nguyễn Từ Nhu Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Ngân hàng
52 Phạm Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Ngân hàng
53 Phan Chung Thủy Phó Trưởng khoa KD - Khoa Ngân hàng
54 Phan Thu Hiền Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Ngân hàng
55 Hoàng Hải Yến Trưởng khoa KD - Khoa Ngân hàng
56 Lại Tiến Dĩnh Giảng viên chính KD - Khoa Ngân hàng
57 Lê Nguyễn Quỳnh Hương Giảng viên chính KD - Khoa Ngân hàng
58 Lê Tấn Phước Giảng viên chính KD - Khoa Ngân hàng
59 Nguyễn Quốc Anh Giảng viên chính KD - Khoa Ngân hàng
60 Phạm Phú Quốc Giảng viên chính KD - Khoa Ngân hàng
61 Phạm Thị Anh Thư Giảng viên chính KD - Khoa Ngân hàng
62 Phan Thị Thúy Quỳnh Giám đốc Chương trình KD - Khoa Kế toán
63 Trịnh Hiệp Thiện Giám đốc Chương trình KD - Khoa Kế toán
64 Huỳnh Lợi Trưởng bộ môn KD - Khoa Kế toán
65 Phạm Ngọc Toàn Trưởng bộ môn KD - Khoa Kế toán
66 Phạm Trà Lam Trưởng bộ môn KD - Khoa Kế toán
67 Trần Thị Thanh Hải Trưởng bộ môn KD - Khoa Kế toán
68 Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Kế toán
69 Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Kế toán
70 Phan Thị Bảo Quyên Phó Trưởng bộ môn KD - Khoa Kế toán
71 Trần Anh Hoa Trưởng khoa KD - Khoa Kế toán
72 Đậu Thị Kim Thoa Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
73 Lê Đình Trực Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
74 Lê Đoàn Minh Đức Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
75 Lê Thị Cẩm Hồng Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
76 Lương Đức Thuận Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
77 Nguyễn Bích Liên Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
78 Nguyễn Hữu Bình Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
79 Nguyễn Ngọc Dung Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
80 Nguyễn Thị Kim Cúc Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
81 Nguyễn Thị Phương Hồng Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
82 Nguyễn Thị Thu Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
83 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
84 Trần Văn Thảo Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
85 Vũ Thu Hằng Giảng viên chính KD - Khoa Kế toán
86 Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng KD - Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh
87 Đặng Thị Bạch Vân Trưởng phòng KTLQLNN - Phòng Tổng hợp
88 Nguyễn Khánh Duy Giám đốc Chương trình KTLQLNN - Khoa Kinh tế
89 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giám đốc Chương trình KTLQLNN - Khoa Kinh tế
90 Lê Thanh Loan Trưởng bộ môn KTLQLNN - Khoa Kinh tế
91 Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng bộ môn KTLQLNN - Khoa Kinh tế
92 Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn KTLQLNN - Khoa Kinh tế
93 Hay Sinh Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Kinh tế
94 Huỳnh Văn Thịnh Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Kinh tế
95 Lâm Mạnh Hà Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Kinh tế
96 Lê Trung Cang Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Kinh tế
97 Ngô Hoàng Thảo Trang Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Kinh tế
98 Nguyễn Thị Hồng Thu Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Kinh tế
99 Trần Bá Thọ Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Kinh tế
100 Trần Trung Kiên Giám đốc Chương trình KTLQLNN - Khoa Tài chính công
101 Lê Quang Cường Trưởng bộ môn KTLQLNN - Khoa Tài chính công
102 Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng khoa KTLQLNN - Khoa Tài chính công
103 Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn KTLQLNN - Khoa Tài chính công
104 Nguyễn Phúc Cảnh Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Tài chính công
105 Nguyễn Thị Anh Phó Trưởng khoa KTLQLNN - Khoa Luật
106 Dương Kim Thế Nguyên Trưởng khoa KTLQLNN - Khoa Luật
107 Bùi Văn Mưa Giảng viên chính KTLQLNN - Khoa Quản lý nhà nước
108 Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách CNTK - Khoa Toán - Thống kê
109 Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa CNTK - Khoa Toán - Thống kê
110 Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa, phụ trách CNTK - Khoa Toán - Thống kê
111 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Giảng viên chính CNTK - Khoa Toán - Thống kê
112 Nguyễn Thanh Vân Giảng viên chính CNTK - Khoa Toán - Thống kê
113 Nguyễn Văn Nhân Giảng viên chính CNTK - Khoa Toán - Thống kê
114 Nguyễn Văn Trãi Giảng viên chính CNTK - Khoa Toán - Thống kê
115 Trần Hà Quyên Giảng viên chính CNTK - Khoa Toán - Thống kê
116 Trương Việt Phương Phó Trưởng bộ môn, phụ trách CNTK - Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
117 Nguyễn Quốc Hùng Phó Trưởng khoa CNTK - Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
118 Huỳnh Văn Đức Giảng viên chính CNTK - Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
119 Lê Ngọc Thạnh Giảng viên chính CNTK - Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
120 Trịnh Tú Anh Viện trưởng CNTK - Viện Đô thị thông minh và quản lý
121 Hoàng Ngọc Lan Giảng viên chính CNTK - Viện Đô thị thông minh và quản lý
122 Hồ Thiện Quyền Phó Giám đốc PHVL - Ban Giám đốc
123 Phạm Ngọc Phong Chánh văn phòng PHVL - Văn phòng Phân hiệu
124 Lâm Thị Trúc Linh Trưởng khoa PHVL - Khoa Kế toán
125 Lê Hoàng Phúc Giảng viên chính PHVL - Khoa Kế toán
126 Trương Thị Nhi Phó Trưởng khoa, phụ trách PHVL - Khoa Tài chính - Ngân hàng
127 Võ Kim Nhạn Giảng viên chính PHVL - Khoa Quản trị
128 Lê Thành Trung Phó Trưởng khoa, phụ trách PHVL - Khoa Công nghệ thông tin
129 Nguyễn Đại Sơn Trưởng bộ môn PHVL - Khoa Cơ bản
130 Lê Trọng Hưng Giảng viên chính PHVL - Khoa Cơ bản
131 Phan Thị Hà Giảng viên chính PHVL - Khoa Cơ bản
132 Bùi Quang Hùng Phó Giám đốc đại học Ban Giám đốc đại học
133 Đinh Công Khải Phó Giám đốc đại học Ban Giám đốc đại học
134 Thái Thị Tuyết Dung Giảng viên chính Thỉnh Giảng

Chuyên viên chính

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Nguyễn Thiện Duy Chủ tịch Công đoàn trường Công đoàn trường
2 Trần Anh Thanh Sơn Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng trường
3 Nguyễn Huy Hiệu Chuyên viên chính Phòng Quản trị nguồn nhân lực
4 Nguyễn Minh Trí Chuyên viên chính Phòng Quản trị nguồn nhân lực
5 Vũ Minh Hà Chuyên viên chính Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
6 Phạm Trung Tấn Chuyên viên chính Phòng Đào tạo
7 Trần Thị Thanh Tâm Chuyên viên chính Phòng Đào tạo
8 Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo thường xuyên
9 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo thường xuyên
10 Nguyễn Đức Việt Chuyên viên chính Phòng Đào tạo thường xuyên
11 Nguyễn Ngọc Thái Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
12 Thái Ngọc Hương Chuyên viên chính Viện Đào tạo Sau đại học
13 Trương Minh Kiệt Phó Chủ tịch thường trực UEH-Alumni Phòng Marketing - Truyền thông
14 Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
15 Đinh Thị Yến Oanh Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
16 Ngô Vũ Hoàng Dương Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
17 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
18 Nguyễn Tú Văn Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
19 Phạm Quang Huy Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
20 Trần Thanh Hiếu Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
21 Nguyễn Hạ Vũ Chuyên viên chính Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
22 Trần Thanh Tâm Chuyên viên chính Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
23 Nguyễn Toàn Xuân Nhã Chuyên viên chính Phòng Tài chính - Kế toán
24 Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
25 Cao Văn Tiến Phó Giám đốc Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
26 Trần Lê Phúc Thịnh Chuyên viên chính Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
27 Hoàng Thị Thu Hiền Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
28 Nguyễn Công Nam Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
29 Trịnh Quốc Lâm Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
30 Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá
31 Trần Trọng Sỹ Chuyên viên chính Trung tâm Giáo dục thể chất
32 Ngô Thụy Minh Hiền Chuyên viên chính KD - Phòng Tổng hợp
33 Nguyễn Thành Vinh Chuyên viên chính KD - Phòng Tổng hợp
34 Nguyễn Thái Bình Phó Trưởng phòng phụ trách PHVL - Phòng Tuyển sinh - Truyền thông