Nhà giáo Nhân dân

STT Họ tên Chức vụ (Đơn vị) Năm Ghi chú
1 Trần Văn Chánh GS,TS 2000 NGƯT-1990
2 Nguyễn Thanh Tuyền GS,TS 2006 NGƯT-1994
3 Nguyễn Tấn Lập GS,TS 2010 NGƯT-1992
4 Đào Văn Tài PGS,TS 2010 NGƯT-1990
Nguyễn Thị Diễm Châu PGS,TS 2010 NGƯT-1994
6 Dương Thị Bình Minh GS,TS 2012 NGƯT-2006
7 Võ Thanh Thu GS,TS 2020 NGƯT-2008

 

 

Nhà giáo Ưu tú

STT

Họ tên

Chức danh, học vị

Năm phong

Ghi chú

1

Du Lô Giang

PGS,TS

1988

 

2

Trần Trung Hậu       

PGS,TS

1988

 

3

Đào Công Tiến

PGS

1990

 

4

Trương Văn Khảng

GS,TS

1990

 

5

Võ Thành Hiệu

PGS

1992

 

6

Nguyễn Thành Xương

GS,TS

1992

 

7

Nguyễn Ngọc Nga

PGS,TS

1992

 

8

Lê Minh Thơi

GVC

1992

 

9

Lê Lương

PGS,TS

1992

 

10

Nguyễn Kim Thúy

PGS,TS

1994

 

11

Ung Bửu

PGS,TS

1994

 

12

Lê Văn Phi

PGS,TS

1996

 

13

Nguyễn Đức Khương

PGS,TS

1996

 

14

Phan Trọng Kỳ

GVC

1996

 

15

Nguyễn Văn Tề

GVC

1996

 

16

Lều Kim Ngọc

GVC

1998

 

17

Vũ Văn Nghinh

GVC

1998

 

18

Nguyễn Thị Liên Diệp

PGS,TS

2000

 

19

Đồng Thị Thanh Phương    

PGS,TS

2000

 

20

Nguyễn Việt

PGS,TS

2006

 

21

Hoàng Thị Chỉnh

GS,TS

2008

 

22

Đoàn Thị Hồng Vân

GS,TS

2008

 

23

Nguyễn Tăng Hảo

GVC

2010

 

24

Võ Thành Lữ

GVC

2010

 

25

Trần Xuân Nhựt

GVC

2010

 

26

Nguyễn Ngọc Định

PGS,TS

2010

 

27

Nguyễn Đông Phong

GS,TS

2012

 

28

Phạm Văn Dược

PGS,TS

2012

 

29

Phan Thị Bích Nguyệt

PGS,TS

2012

 

30

Lê Văn Hưng

TS

2012

 

31

Võ Văn Nhị

PGS, TS

2014

 

32

Nguyễn Văn Sĩ

PGS, TS

2014

 
33 Nguyễn Trọng Hoài GS, TS 2020  
34 Trầm Thị Xuân Hương PGS, TS 2020  
35 Mai Thị Hoàng Minh PGS, TS 2020