Thông báo xét tốt nghiệp các khóa Đại học chính quy học tại Phân hiệu Vĩnh Long - Đợt tháng 03 năm 2024

22 tháng 01 năm 2024

Phân hiệu UEH Vĩnh Long thông báo Xét tốt nghiệp các khóa Đại học chính quy học tại Phân hiệu Vĩnh Long - Đợt tháng 03 năm 2024

Phân hiệu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long thông báo xét tốt nghiệp các khóa Đại học chính quy học tại Phân hiệu Vĩnh Long đợt tháng 3 năm 2024, cụ thể như sau:

Nội dung và các mốc thời gian

- Đối tượng xét: Khóa 46 - Đại học chính quy - Phân hiệu Vĩnh Long

- Các mốc thời gian:

  • Sinh viên không thực hiện bước đăng ký xét tốt nghiệp. Nhà trường xét tốt nghiệp tất cả sinh viên các khóa ở mục 1.1 và công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
  • Trường hợp sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024, có đăng ký học cải thiện/chờ cộng điểm NCKH nhưng không hủy kết quả tốt nghiệp thì kết quả các học phần cải thiện/chờ cộng điểm NCKH có điểm sau ngày 15/3/2024 sẽ không được công nhận.

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thông báo danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp (sinh viên tích lũy đủ tất cả các học phần, chuẩn đầu ra và chứng chỉ theo yêu cầu của Chương trình đào tạo mới đủ điều kiện tốt nghiệp)

16g00 ngày 15/3/2024

www.vinhlong.ueh.edu.vn

mục: Thông báo chung

2

Nhận email hủy kết quả xét tốt nghiệp đối với trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp

Từ 15/3 đến 16g00 ngày 18/3/2024

Gửi email hủy kết quả xét tốt nghiệp kèm thông tin sinh viên đến: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

3

Thời gian khiếu nại và thắc mắc

Từ 15/3 đến 16g00 ngày 18/3/2024

Gửi email kèm thông tin sinh viên đến: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn

4

Trình Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

20/03/2024

 

5

Thông báo danh sách tốt nghiệp chính thức, giấy chứng nhận tốt nghiệp

16g00 ngày 25/03/2024

www.vinhlong.ueh.edu.vn

mục: Thông báo chung

 
Thông tin liên hệ: Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo theo số điện thoại 02703 877879, Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn
 
Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY
 
Chia sẻ