Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra IC3 Khoá 46, 47, 48 ĐHCQ, đợt tháng 9 năm 2023 (Dự kiến)

19 tháng 09 năm 2023

1. Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra IC3 Khóa 46, 47, 48- Đại học chính quy, đợt tháng 9 năm 2023 như sau:

- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3-K46_dự kiến: Xem danh sách

- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3-K47_dự kiến: Xem danh sách

- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3-K48_dự kiến: Xem danh sách

Sinh viên đã được công nhận đạt chuẩn đầu ra IC3 các đợt trước sẽ không có tên trong danh sách công bố đợt tháng 9/2023. 

2. Thời gian giải đáp, thắc mắc về danh sách dự kiến (nếu có): từ ngày 15/9/2023 đến 16g00 ngày 19/9/2023, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Diễm Trang:

+ Email: trangntd@ueh.edu.vn

+ Điện thoại: 02703 877879.

3. Thời gian thông báo kết quả xét duyệt chính thức: ngày 25/9/2023 tại website: www.ueh.edu.vn/vinh-long.

 

Chia sẻ