[Podcast] Chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam – Tiếp cận Foresight (Kỳ 2): Đề xuất chính sách

08 tháng 11 năm 2023

Dựa trên những khảo sát ở kỳ 1 về mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, ở kỳ 2 của vài viết, tác giả Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã đưa ra những phân tích và đề xuất chính sách cho chiến lược chuyển đổi số của các doanh nghiệp theo tiếp cận Foresight.