[Podcast] Khi Trí tuệ Nhân tạo (AI) nâng cao hiệu quả thiết kế bố cục cửa hàng: Một nghiên cứu tổng quan

21 tháng 12 năm 2023

Tầm quan trọng của cách bố trí cửa hàng trong việc tác động đến hành vi của người tiêu dùng đã được chứng minh rõ ràng. Các nghiên cứu luôn cho thấy mối tương quan tích cực giữa cách bố trí được tối ưu hóa và doanh số bán hàng tăng lên. Nhận thức được tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tăng cường các chiến lược bố trí cửa hàng truyền thống, tác giả của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và cộng sự nước ngoài đã tiến hành nghiên cứu đánh giá toàn diện cả phương pháp thiết kế bố trí cửa hàng thông thường và kỹ thuật AI hiện đại. Bằng cách hợp nhất những hiểu biết sâu sắc từ hai lĩnh vực này, mục tiêu là đề xuất một khung thiết kế bố cục cửa hàng cải tiến được hỗ trợ bởi AI.