[Podcast] Ngoại giao kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

10 tháng 11 năm 2023

Ngoại giao kinh tế ra đời cùng với các mối quan hệ kinh tế trong quan hệ quốc tế. Các chính sách đối ngoại và đối nội của mỗi quốc gia đều hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế đã và đang trở thành những nhân tố mang tính quyết định và chủ đạo trong ngoại giao tổng thể của một quốc gia. Thông qua bài nghiên cứu này, tác giả của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã khái quát và nhìn nhận lại lý thuyết về ngoại giao kinh tế; thực tiễn của hoạt động ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; đồng thời nhận định xu hướng vận động của ngoại giao kinh tế của Việt Nam trong những năm tới