[Podcast] Quản Lý Thuế Thương Mại Điện Tử: Bài Học Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Giải Pháp Cho Việt Nam Trong Bối Cảnh Chuyển Đổi Số

24 tháng 10 năm 2022

Xu hướng chuyển đổi số đang dần làm thay đổi văn hóa của người tiêu dùng và cách thức kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đã dẫn đến những thách thức trong mô hình quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay. Từ những phân tích thực trạng và đúc kết kinh nghiệm của các quốc gia phát triển về quản lý thuế đối với thương mại điện tử, tác giả đã đề xuất các khuyến nghị phù hợp nhằm kiểm soát, quản lý và khai thác nguồn thu từ thuế hiệu quả hơn trong bối cảnh nền kinh tế số. Đây là bài viết vinh dự được nhận giải A từ cuộc thi Viết về Thuế với thương mại điện tử do Tạp chí thuế – Tổng Cục thuế Việt Nam tổ chức.