[Podcast] Tác Động Của ESG Đến Giá Trị Doanh Nghiệp Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

04 tháng 07 năm 2024

Giai đoạn 2021-2024 có thể xem là thời kỳ “lên ngôi” của chuỗi các giá trị bền vững, xanh, tuần hoàn và đặc biệt là tiêu chuẩn ESG. Số lượng doanh nghiệp cam kết sẽ tích hợp và đã tích hợp ESG vào mô hình hoạt động tại Việt Nam tăng vượt trội trong những năm gần đây. Nhận thấy được tầm quan trọng và xu hướng thị trường đối với bộ tiêu chuẩn này, nhóm nghiên cứu sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đề tài “Tác động của ESG đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” nhằm củng cố cơ sở khoa học và tạo động lực cho các doanh nghiệp Việt thực thi ESG.