[Podcast] Tác Động Của Nhận Thức Bảo Vệ Môi Trường Đến Hành Vi Tiêu Dùng Thời Trang Nhanh Tại Việt Nam

04 tháng 07 năm 2024

Thời trang là một trong những ngành gây tác động tiêu cực mạnh đến môi trường. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, thời trang nhanh càng ngày càng phổ biến và lan rộng qua các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây cũng chính là lý do thúc đẩy nhóm nghiên cứu sinh viên của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nghiên cứu chủ đề “Tác động của nhận thức bảo vệ môi trường đến hành vi tiêu dùng thời trang nhanh tại Việt Nam”.