[Podcast] Tiền Điện Tử Pháp Định Và Một Số Đề Xuất Cho Việt Nam – Phần 1: Tính Khác Biệt Và Thực Trạng Áp Dụng Ở Một Vài Quốc Gia Trên Thế Giới

31 tháng 10 năm 2022

Sự xuất hiện của tiền điện tử pháp định sẽ dẫn đến sự đổi mới hoàn toàn trong phương thức thanh toán, đem lại nhiều lợi thế trong quản lý tiền tệ của nhà nước. Những lợi thế này được thể hiện qua sự tiến bộ của chức năng phát hành và thanh toán, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Ở phần 1 bài viết, tác giả sẽ chỉ ra sự khác biệt của tiền điện tử pháp định so với tiền mã hóa, từ đây đưa ra những phân tích về hiệu quả chính sách và phát hành của loại tiền này bên cạnh việc phân tích thực trạng áp dụng của một số quốc gia trên thế giới.