[Podcast] Tiền Điện Tử Pháp Định Và Một Số Đề Xuất Cho Việt Nam – Phần 2: Khuyến nghị chính sách

04 tháng 11 năm 2022

Sự xuất hiện của tiền điện tử pháp định sẽ dẫn đến sự đổi mới hoàn toàn trong phương thức thanh toán, đem lại nhiều lợi thế trong quản lý tiền tệ của nhà nước. Những lợi thế này được thể hiện qua sự tiến bộ của chức năng phát hành và thanh toán, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tiền điện tử pháp định còn là một đối trọng xứng tầm với những đồng tiền điện tử tự phát. Do đó, việc xây dựng chính sách về tiền điện tử pháp định ở Việt Nam là cần thiết để bắt kịp xu thế chung của thế giới. Từ những phân tích ở phần 1, tác giả sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách dành cho loại tiền điện tử này ngay trong phần 2 bài viết.