[Podcast] Tình Hình Chuyển Đổi Số Trong Khu Vực Công Việt Nam Hiện Nay Và Đề Xuất Chính Sách Phát Triển

16 tháng 09 năm 2022

Chuyển đổi số (Digital transformation) cùng những tiến bộ về công nghệ khiến cho thói quen sử dụng dịch vụ công của người dân ngày càng thay đổi, từ đó, những kỳ vọng dành cho cơ quan quản lý Nhà nước cũng ngày cao. Song song đó, khu vực công cũng đang đứng trước cơ hội cải thiện chất lượng dịch vụ hướng đến hiệu quả và minh bạch hơn thông qua ứng dụng công nghệ vào quá trình hoạt động, quản lý. Tuy nhiên, chuyển đổi số vẫn còn là một vấn đề mới trong lý thuyết lẫn thực tiễn. Dựa trên những phân tích về chuyển đổi số trong ba lĩnh vực y tế, giáo dục và tài chính công, nhóm tác giả đã làm rõ những thách thức của thực tiễn chuyển đổi số trong khu vực công ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đưa ra một số hàm ý về mặt chính sách.