[Podcast] Bảo Hộ Quyền Tác Giả Đối Với Thông Tin, Dữ Liệu Tài Nguyên Và Môi Trường - Kỳ 2: Kiến Nghị Chính Sách Cho Việt Nam

30 tháng 05 năm 2024

Nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dữ liệu nói chung và thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường nói riêng, ở kỳ 2 của bài viết, tác giả đã kiến nghị các chính sách đáng quan tâm cho Việt Nam.