[Podcast] Đánh Giá Quảng Cáo Trên Nền Tảng Tiktok

07 tháng 05 năm 2024

Dựa trên những khảo sát người dùng TikTok tại TP. Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa sự hiện diện xã hội, sự đắm chìm, gắn kết quảng cáo và đánh giá quảng cáo TikTok được xem xét dựa trên tiếp cận mô hình SOR, nhóm tác giả Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã đưa ra những phân tích cụ thể các mối quan hệ này. Từ đó, các hàm ý đã được đề xuất để ứng dụng phát triển công cụ truyền thông video dạng ngắn trong thực hiện các chiến lược phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, trải nghiệm bán lẻ/dịch vụ bằng công cụ truyền thông TikTok.