[Podcast] Hướng Đến Đại Học Thông Minh Thông Qua Chuyển Đổi Số Toàn Diện: Trường Hợp Đại Học Kinh Tế TP.HCM

15 tháng 11 năm 2021

Toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang định hình toàn diện và sâu sắc mọi mặt cuộc sống, khi các lĩnh vực truyền thống đang dịch chuyển liên tục trong một thế giới ngày càng phẳng. Giáo dục là một trong những ngành kinh doanh có tính cạnh tranh cao và đại học thông minh ra đời như một giải pháp thay thế cho các đại học truyền thống. Bằng cách tổng hợp cơ sở lý thuyết, phân tích và kế thừa từ những nghiên cứu trước, nhóm tác giả của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tiến hành nghiên cứu, phân tích những cơ hội, thách thức của UEH nói riêng và của các trường đại học khác nói chung trong quá trình thông minh hóa. Từ đó, gợi ý một số giải pháp hướng tới việc phát triển Đại học thông minh.